Coğrafiya və təbii resurslar

XƏZƏR DƏNİZİNİN AZƏRBAYCAN SAHİL ZONASINDA METEOROLOJİ PARAMETRLƏRİN MÜQAYİSƏLİ ANALİZİ

L.A.Həsənli

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Hidrometeorologiya Elmi Tədqiqat İnstitutu

AZ 1154 Azərbaycan, Bakı, H.Əliyev pr. 10

Xülasə. Məqalədə Xəzər dənizinin Azərbaycan sahil zonasında maksimum, orta temperatur və yağıntının miqdarı məlumatlarının müqayisəli analizinin aparılması, həmin məlumatlardan istifadə edilərək sa­hil zonası üçün meteoroloji parametrlərin orta göstəricilərinin hesablanması və əldə edilmiş nəticələ­rin Coğrafiya İnformasiya Sistemi vasitəsilə modelinin hazırlanması məsələlərindən bəhs edilir.

ƏDƏBİYYAT

  1. Гидрология и гидрохимия морей. Том IV. Каспийское море. Выпуск1. Гидрометеоро­логичес­кие условия. Санкт-Петербург.: Гидро­метеоиздат. 1992. 360 С.
  2. Məmmədov R.M., Xəzər dənzinin hidro­mete­orologiyası // Bakı, Avropa nəşr. 2013, 176 səh.
  3. Mədətzadə Ə.A., Abşeronun hava növləri və iqlimi //Bakı, Azərbaycan SSR Elmlər Akade­miyası nəşriyyatı 1960, səh. 305.
  4. Карандеев А.Ю., Михайлов С.А., Географи­ческие информационные системы практикум. Базо­вый курс, 2012.
  5. Otto Huisman and Rolf A. De By, Principles of Geographic Information Systems. 2009 by ITC, Ens­chede, The Netherlands.
  6. http://www.geos.ed.ac.uk/~gisteac/gis_book_abridged/files/ch34.pdf.

Məqaləni yüklə