Coğrafiya və təbii resurslar

XƏZƏR DƏNİZİNDƏ BAŞ VERƏN TƏHLÜKƏLİ HİDROMETEOROLOJİ HADİSƏLƏR VƏ ONLARIN TƏKRARLANMASI

Z.İ.Tatlıyeva, Ş.D.Cəfərova, A.F.Əhmədova

Xülasə. Məqalədə Xəzər dənizində yaranan təbii hidro­me­te­o­roloji hadisələrin təhlili, həmçinin bu hadisələrin tək­rar­lanma parametrlərinin hesablanması verilmişdir.

 

ƏDƏBİYYAT

  1. Гидрометеорология и гидрохимия морей. СПб. Гидрометеоиздат, 1992, т.6. Каспийское мо­ре, вып.1. Гидрометеорологические условия. 359.с.
  2. Р.М.Мамедов Гидрометеорологическая из­мен­чи­вость и экогеографические проблемы Каспий­ско­го моря. Баку, «Элм», 2007, 436 с.
  3. С.Д.Кошинский. Режимные ха­рак­те­рис­ти­ки силь­ных ветров на морях Советского Союза. Часть 1, Каспийское море, 1975, Гидро­ме­те­оиз­дат, Ле­нин­град, 412 с.

 

Məqaləni yülkə