Coğrafiya və təbii resurslar

TƏBİİ SƏRVƏTLƏRDƏN İSTİFADƏNİN EKOLOJİ PROBLEMLƏRİ VƏ ONLARIN MÜHAFİZƏSİ

F.A.Həsənli, M.M.Əsgərova

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

AZ 1000, Bakı, Ü.Hacıbəyli 68

Xülasə. Bəşəriyyətin tarixi inkişaf prosesində ətraf mühitə fasiləsiz təsiri problemlər dövründə yaşama­ğımızın əsasını təşkil edir. Cəmiyyətin tələbatını ödəmək məqsədilə yeni sənaye sahələrinin yaran­ması və inkişafı elə həddə çatmışdır ki, insanlar tərəfindən istifadə olunan təbii ehtiyatların bir his­səsi ya sıradan çıxmış və ya tükənmək üzrədir. Bu baxımdan cəmiyyət yaratdığı problemlər qarşı­sında çıxılmaz vəziyyətdə qalmışdır.

Məqalədə məqsəd bəşəriyyətin mövcud olması üçün vacib olan təbii komponentlərdə ekoloji gərginlikləri işıqlandırmaqdan ibarətdir.

ƏDƏBIYYAT

  1. Astan L.P., Blaqosklonov K.N., 1984. Axrana prirodı. Moskva.
  2. Əliyev H.Ə., 1982. Həyəcan təbili. Bakı.
  3. Əsgərov M, 1982. Təbiət və qanun, Bakı.
  4. Sadıqov A.S., Xəlilov İ.B., 2004. Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi. Bakı.
  5. Salmanov M., 1982. Tədbiqi ekologiyanın əsasları. Bakı.
  6. Həsənov X., 1983. Məktəb və təbiət. Bakı.

Məqaləni yüklə