Coğrafiya və təbii resurslar

ŞİBLƏK QRUPLAŞMALARI MEŞƏ ÖRTÜYÜNÜN MÖVCUDLUQ İNDİKATORUDUR

M.Y.Xəlilov

AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı, H. Cavid prosp., 115

Xülasə. Məqalədə meşənin yerində şiblək qruplaşmalarının əmələgəlməsi və istiqamətləri gösrtərilir, şiblək formasiyalarının geniş xarakteristikası verilir.

ƏDƏBİYYAT

Məmmədov Q.Ş., Xəlilov M.Y. Azərbaycanın me­şələri. Bakı-“Elm” 2002, 472 s.

Гаджиомаров А.А. Флористические и геобо­та­нические исследования шибляка  Дагестана. М. 1972

Гроссгейм А.А. Растительность Кавказа. М. 1948. 265 с.

Малеев В.П. О растительности полян пред­горья Сев. Зап. Кавказа Сов. ботаника, № 2, 1940.

Прилипко Л.И. Антродинамические сукцес­сии кустарниковых формаций Азербайджана. Материалы по динамике растительного покрова. (Докл. на межвузов. конф. в сентябре 1968). Вла­димир, 1968. с. 76-78.

Məqaləni yüklə