Coğrafiya və təbii resurslar

ŞƏKİ-ZAQATALA İQTİSADİ RAYONUNUN KƏND ƏHALİSİNİN MƏŞĞULLUQ PROBLEMLƏRİ

S.F.Umaxanlı

AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı, H.Cavid pr., 115

[email protected]

 

X ü l a s ə

Regionların so­si­al-iq­ti­sa­di in­ki­şa­fı sa­hə­sin­də apar­dı­ğı si­ya­sə­tin mü­hüm gös­tə­ri­ci­lə­rin­dən bi­ri də kənd əha­li­si­nin məş­ğul­luq prob­le­mi­nin həll edil­mə­si­dir. Məş­ğul­luq sa­hə­sin­də qa­nun­ve­ri­ci­li­yin tək­mil­ləş­di­ril­mə­si, re­gi­on­lar­da əmək ba­za­rı­nın in­ki­şaf et­di­ril­mə­si, ye­ni iş yer­lə­ri­nin açıl­ma­sı­nın sü­rət­lən­di­ril­mə­si və kənd əha­li­si­nin sə­mə­rə­li məş­ğul­lu­ğu­nun tə­min edil­mə­si va­cib mə­sə­lə­lər­dən­dir. Mə­qa­lə­də Şə­ki-Za­qa­ta­la iq­ti­sa­di ra­yo­nu­nun kənd əha­li­si, əmək eh­ti­yat­la­rı və on­lar­dan sə­mə­rə­li is­ti­fa­də edil­mə­si, məş­ğul­luq struk­tu­ru öyrənil­miş­dir. Hə­min sa­hə­lə­rin təh­lil­lə­ri əha­li­nin si­ya­hı­ya­al­ma ma­te­ri­al­la­rı və 2000-2020-ci il­lər üz­rə sta­tis­tik mə­lu­mat­la­rı əsa­sın­da he­sab­lan­mış və bu sa­hə­də baş ve­rən də­yi­şik­lik­lər öy­rə­nil­miş­dir. Ey­ni za­man­da re­gi­on­da kənd əha­li­si­nin məş­ğul­luq po­ten­sia­lı araş­dı­rıl­mış və əha­li­nin qar­şı­laş­dı­ğı məş­ğul­luq prob­lem­lə­ri işıq­lan­dı­rıl­mış­dır. Re­gio­nun kənd əha­li­si­nin məş­ğul­luq prob­lem­lə­ri təh­lil edil­miş və on­la­rın ara­dan qal­dı­rıl­ma­sı üçün mü­va­fiq töv­si­yə­lər ve­ril­miş­dir.

Açar sözlər: iqtisadi rayon, kənd yaşayış məntəqələri, kənd əhalisi, məşğulluq, əmək ehtiyatları, yeni iş yerləri

 

ƏDƏBİYYAT

 1. Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı əha­li­si­nin 1999-cu il si­ya­hı­ya­al­ma­sı­nın ye­kun­la­rı. I his­sə. Ba­kı, DSK, 2000, 565 s.
 2. Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı əha­li­si­nin 2009-cu il si­ya­hı­ya­al­ma­sı­nın ye­kun­la­rı. I his­sə. Ba­kı, DSK, 2010, 629 s.
 3. Azər­bay­ca­nın de­moq­ra­fik gös­tə­ri­ci­lə­ri. Ba­kı, DSK, 2021, 532 s.
 4. Azər­bay­ca­nın re­gi­on­la­rı. Ba­kı, DSK, 2021, 844 s.
 5. Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Coğ­ra­fi­ya­sı “Re­gio­nal coğ­ra­fi­ya” III cild, Ba­kı: Av­ro­pa, 2015, 400 s.
 6. Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın re­gio­nal coğ­ra­fi prob­lem­lə­ri. Şə­ki-Za­qa­ta­la iq­ti­sa­di ra­yo­nu. 2003. 190 s.
 7. Emi­nov Z.N. Azər­bay­can əha­li­si. Ba­kı: Çı­raq, 2005, 558 səh.
 8. Emi­nov Z.N. Azər­bay­can­da əha­li­nin de­moq­ra­fik gös­tə­ri­ci­lə­ri­nin müa­sir və­ziy­yə­ti (Şə­ki-Za­qa­ta­la iq­ti­sa­di ra­yo­nu). // AMEA İq­ti­sa­diy­yat İns­ti­tu­tu­nun əsər­lə­ri, II (XII) bu­ra­xı­lış. Ba­kı: Elm, 2003, s. 127-138.
 9. Emi­nov Z.N. Şə­ki-Za­qa­ta­la iq­ti­sa­di-coğ­ra­fi ra­yo­nu­nun in­ki­şaf pers­pek­tiv­lə­ri / “Şə­ki-Za­qa­ta­la böl­gə­si­nin tə­bii-da­ğı­dı­cı ha­di­sə­lə­ri və re­gio­nun in­ki­şa­fı­nın eko­coğ­ra­fi prob­lem­lə­ri” konf­ran­sı­nın ma­te­ri­al­la­rı. Şə­ki: 2005, s. 79-82.
 10. Kə­ri­mov R.N. Şə­ki-Za­qa­ta­la iq­ti­sa­di-coğ­ra­fi ra­yo­nun­da kənd məs­kun­laş­ma­sı­nın təd­qi­qi // “Coğ­raf­ya və tə­bii re­surs­lar” jur­na­lı, Ba­kı, 2015. № 1, s. 91-95.
 11. Meh­rə­li­yev R.M., Əy­yu­bov N.H., Sa­dı­qov M.O., Azər­bay­can SSR-də əha­li­nin məs­kun­laş­ma­sı mə­sə­lə­lə­ri. Ba­kı-Elm.1998, 192 səh.
 12. Ə.Pa­şa­yev, N.H.Əy­yu­bov, Z.N.Emi­nov. Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın iq­ti­sa­di, so­si­al və si­ya­si coğ­ra­fi­ya­sı. Ba­kı: Çı­raq, 2010, 416 s.
 13. H.Əy­yu­bov, G.İ.Ab­dul­la­ye­va. Azər­bay­ca­nın qərb sər­həd­bo­yu əra­zi­lə­ri­nin de­moq­ra­fik in­ki­şaf xü­su­siy­yət­lə­ri və prob­lem­lə­ri (Şə­ki-Za­qa­ta­la iq­ti­sa­di-coğ­ra­fi ra­yo­nu tim­sal­lın­da). / “Ba­zar iq­ti­sa­diy­ya­tı şə­rai­tin­də tor­paq ida­rə­çi­li­yi: nai­liy­yət­lər və müa­sir ça­ğı­rış­lar” el­mi konf­rans, Ba­kı: 2018, s.51-61
 14. Şə­ki-Za­qa­ta­la iq­ti­sa­di-coğ­ra­fi ra­yo­nun­da əha­li məs­kun­laş­ma­sı və de­moq­ra­fik in­ki­şaf prob­lem­lə­ri, Ba­kı, 2016, 184 s.
 15. Ta­hi­ro­va H.M. Şə­ki-Za­qa­ta­la iq­ti­sa­di ra­yo­nu­nun de­moq­ra­fik in­ki­şaf xü­su­siy­yət­lə­ri. /“Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sın­da de­moq­ra­fik in­ki­şaf: əha­li məs­kun­laş­ma­sı­nın pers­pek­tiv­lə­ri və re­gio­nal prob­lem­lə­ri” el­mi konf­rans, Ba­kı: 2016, s.52-62
 16. Ta­hi­ro­va H.M. Kənd­lə­rin so­si­al-iq­ti­sa­di in­ki­şa­fın­da kənd tu­riz­min ro­lu /“Da­vam­lı in­ki­şa­fın tə­min olun­ma­sın­da tu­riz­min ro­lu” Ba­kı Döv­lət Uni­ver­si­te­ti­nin 100 il­lik yu­bi­le­yi­nə həsr edil­miş Bey­nəl­xalq el­mi konf­rans, Ba­kı: 2019, s.136-143

Çapa qəbul olunub: 18 dekabr 2022

Məqaləni yüklə