Coğrafiya və təbii resurslar

ŞƏKİ-ZAQATALA İQTİSADİ-COĞRAFİ RAYONUNUN TURİZM POTENSİALI VƏ ONLARDAN İSTİFADƏ YOLLARI

K.Z.Zeynalova

AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı, H.Cavid pr., 115

Xülasə. Azərbaycanın şimal-qərb hissəsində, Böyük Qaf­qaz dağlarının cənub yamacında yerləşən Şəki-Zaqatala iqti­sadi-coğrafi rayonunda davamlı inkişafın ən optimal yolla­rın­dan biri turizm təsərrüfatının inkişafı ilə bağlıdır. Məqalədə, Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi ra­yonunda mövcud olan təbii və antropogen abidələr araş­dırılmış, mehmanxanalar, onlarda olan nömrələrin sayı, birdəfəlik tutumu, yerləşdirilmiş şəxs­lə­rin və gecə­lənən­lərin sayı, turizm baxımından ərazisinin inki­şaf indeksi hesablanmış, turizmin indikatorlarını əks etdirən xəritə tərtib edilmişdir. Bu araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, iqtisadi-coğrafi rayonda mehmanxana tə­sərrü­fa­tının inkişaf etdirilməsi müsbət hal kimi hesab edilsə də, əsas problem onların çox hissəsinin Qəbələ in­zibati rayonunda cəmlənməsidir. Digər ərazilər isə tu­rizm təsərrüfatı baxı­mın­dan zəif inkişaf etdirilir. Buna baxmayaraq, son illər regionda ekoloji turizm inkişaf et­dirilməkdədir.

Açar sözlər: Şəki-Zaqatala, turizm, arxeoloji abidə­lər, memarlıq abidələr, sosial-iqtisadi inkişaf, meh­man­xana, Ərazi İnkişaf İndeksi.

 

ƏDƏBİYYAT

 1. Dolkhanov A., Dadashova L., Garayev A. Fun­damentals of sustainable forest management in Azer­ba­ijan. Baku: 2012, p. 232.
 2. Geography of the Republic of Azerbaijan in 3 volumes. Regional Geography, Volume III. Baku: Eu­rope, 2015, p. 400.
 3. Historical and cultural monuments of global importance. Baku: Decision No. 132 of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan, 2001, p. 162
 4. Huseynov I., Efendiyeva N. Fundamentals of tourism. Baku: Mars-Print, 2007, p. 442.
 5. Imrani Z.T, Soltanov E.Z, Fatullayeva M.S. The role of climatic factor in the development of tourism in Azerbaijan // Publications of the Azerbaijan Geo­gra­phical Society, Volume XX. Baku: 2017, pp. 505-510
 6. Imrani Z.T., Rahimov Y.R. The role of new eco-tourism facilities in the sustainable development of Sheki-Zagatala economic-geographical region // Geo­graphy and Natural Resources, №2(8). AGG works. Ba­ku: Europe, 2018, p. 75-80.
 7. Mammadov E.G. Regional features of forma­tion and management of the tourism market in Azer­ba­ijan. Baku: Youth, 2013, p. 172.
 8. Mammadov M.Kh. Regional conceptual deve­lopment: economic-environmental problems. Baku: Sci­ence, 2014, p. 376.
 9. National Accounts of Azerbaijan. Baku: SSC, 2019, p. 138.
 10. Regional geographical problems of the Re­public of Azerbaijan. Edited by B.A. Budagov. Baku: Nafta Press, 2003, p. 190.
 11. Regions of Azerbaijan. Baku: SSCRA, 2019, p 788.
 12. Tagiev I.I., Ibragimova I.Sh., Babayev A.M. The mineral resources of Azerbaijan. Baku: Chashi­ogh­lu, 2001, p. 168.
 13. Soltanova H.B. Tourism and its development in the Republic of Azerbaijan. Baku: AzTU, 2015, p. 476.

 

Çapa qəbul olunub: 30 avqust 2020

Məqaləni yüklə