Coğrafiya və təbii resurslar

ŞƏKİ-ZAQATALA İQTİSADİ-COĞRAFİ RAYONUNDA İNFRASTRUKTURUN ƏRAZİ TƏŞKİLİ VƏ DAXİLİ FƏRQLƏRİ

X.A.Bədəlova

AMEA akad. H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Az 1143, Bakı, H.Cavid pr., 115

Xülasə. Müasir şəraitdə regionların davamlı sosial-iqtisadi inkişafına nail olmaq və regional problemləri mü­əyyən etmək üçün qarşımızda duran əsas vəzi­fəl­ər­dən biri yerlərdə infrastrukturun inkişaf səviyyəsi və əra­zi təşkilininin düzgün qiymətləndirilməsindən iba­rət­dir. Son 20 ildə Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayo­nu­nun infrastrukturunda müəyyən irəliləyişlər nəzərə çarp­sa da, xidmət sahələri ilə əhalinin artım sürəti və tələbatı ara­sında tərs mütənasiblik vardır. İnfrastrukturun bütün elementlərində şəhərlə kənd arasında fərqlər əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi yenə də qalmaqda davam edir. Bu amil əhalinin kəndlərdən şəhərlərə, eləcə də başqa öl­kələrə miqrasiya etməsi ilə müşahidə olunur. Problemi qismən də olsa aradan qaldırmaq məqsədi ilə tərə­fi­miz­dən coğrafi metodların tətbiqi və müasir elmin nəaliy­yət­lərindən istifadə etməklə tədqiqat ərazisinin in­fra­struk­turunda mövcud olan daxili fərqlər müəyyən edil­miş­dir. Bu zaman hər bir yaşayış məntəqəsində əhalinin sayı və onların infrastrukturla təminat dərəcəsi araş­dı­rıl­mış, regionun potensial imkanları dəyərləndirilmiş və inkişaf səviyyəsinə görə Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonu üç zona ayrılmışdır.

Açar sözlər: Şəki-Zaqatala, infrastruktur, xidmət, ti­ca­rət, davamlı inkişaf, rayonlaşdırılma.

ƏDƏBİYYAT

  1. Regions of Azerbaijan. Baki; 2018, 794 p.
  2. Aliyeva M.I. The problems of production infrastructure in Azerbaijan. Baki, Sceince, 2012, 140 p.
  3. Hasanov T.G. Economic-geographical regionalization. Baki, Baki University, 2012, 245 p.
  4. IbrahimovaI.H The economy of agricultural industry. Baki, 2016, 655 p.
  5. The population settlement and the problems of demographic development in Sheki- Zakatala administrative region. Baki, 2016, 184 p.
  6. Imrani Z.T., Badalova K. A. Attractiveness of Azerbaijan Republic for sustainable development and investment. “Science and world” international scientific journal. № 12 (40), Vol.1. Volgograd, 2016, p. 92-95

Məqaləni yüklə