Coğrafiya və təbii resurslar

ŞƏKİ-ZAQATALA İQTİSADİ-COĞRAFİ RAYONUNDA ƏHALİNİN YÜKSƏKLİK QURŞAQLARI ÜZRƏ YERLƏŞMƏSİ: MEYİLLƏR VƏ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏ

N.H.Əyyubov, G.İ.Abdullayeva

AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

Az 1143, Bakı, H. Cavid prosp., 115

Xülasə. Məqalədə Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda əhalinin hündürlük qurşaqları üzrə məs­kunlaşma xüsusiyyətləri, bu sahədə baş  verən tendensiyalar, həmçinin bu prosesin təbii-coğrafi və sosial-iqtisadi amilləri əhalinin 1999 və 2009-cu illərin siyahıyaalma materialları əsasında mü­qayisəli araşdırılır. Baş verən dəyişikliyə uyğun olaraq, əhalinin yüksəklik qurşaqları üzrə tən­zim­lən­məsinin iqtisadi-coğrafi istiqamətləri müəyyənləşdirilir.

ƏDƏBİYYAT

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI  ƏHALİSİ­NİN SİYAHIYAALINMASI – 1999. Cild 1. 2000. Bakı.

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI  ƏHALİSİ­NİN SİYAHIYAALINMASI – 2009. Cild 1. 2011. Bakı.

BUDAQOV B.Ə., MƏRDANOV İ.E., EMİ­NOV Z.N. Azərbaycanda yaşayış məntəqələrinin yük­səklik qurşaqları üzrə yerləşməsi qanuna­uyğun­luq­ları. AMEA-nın xəbərləri, “Yer elmləri” seriyası, 2006, №3, səh. 89-97.

ƏFƏNDİYEV V.Ə.  2002. Urbanizasiya və Azər­­baycanın şəhər yaşayış məskənləri. Bakı. 397 səh.

ƏYYUBOV N.H. 2008. Azərbaycanda əhali məs­kunlaşmasının təkmilləşdirilməsinin iqtisadi-coğ­rafi problemləri. AMEA-nın “Xəbərlər”i. Yer elmləri, 1, səh. 144-150.

MEHRƏLİYEV E.Q., ƏYYUBOV N.H., SA­DI­­QOV M.O. 1988. Azərbaycan SSR-də əhalinin məskunlaşması məsələləri. Bakı. 192 s.

PAŞAYEV N.Ə., ƏYYUBOV N.H, EMİNOV Z.N. 2010. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası. Bakı. 416 s.

 

Məqaləni yüklə