Coğrafiya və təbii resurslar

ŞƏKİ-ZAQATALA BÖLGƏSİNİN BƏZİ LANDŞAFT NÖVLƏRİNİN REQRESSİV EKOCOĞRAFİ TƏZAHÜRLƏRİ VƏ ONLARIN ARADAN QALDIRILMASI YOLLARI

H.L.Mustafabəyli,  Y.R.Rəhimov

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi

5500, Şəki ş. L. Abdullayev k. 24

[email protected]

[email protected]

X ü l a s ə

Məqalədə Şəki-Zaqatala bölgəsində reqressiv landşaft növlərinin miq­ya­sı­nın yüksələn ardıcıllıqla artması, ərazidə bioloji məhsuldarlığın azalması, land­şaft strukturunun bəsitləşməsi və ekoloji stabilliyin zəifləməsi kimi təza­hür­lərdən və onların aradan qaldırılması yollarından bəhs edilir. Landşaft tip­lə­rinə uyğun sağlamlaşdırıcı fitomeliorativ tədbirlərin həyata keçirilməsi, böl­gə­nin müxtəlif landşaft qurşaqlarında təbii landşaftyaradıcı bitkilərin artırıl­ma­sı yolu ilə reqressiv təzahürlərin aradan qaldırılması imkanları araşdırılmış və iqtisadi rayon ərazisində mövcud olan təbii və antropogen landşaft kom­plek­sindəki reqressiv ekocoğrafi və biogeokimyəvi təmayülləri aradan qal­dı­rıl­ması üçün mövcud suvarma sistemlərinin təkmilləşdirilərək yenidən qu­rul­ması, dağətəyi şleyf zonalarında eninə kanalların qazılması və ərazidə dam­cı­lama üsulunun tətbiq edilməsinin sürətləndirməsinə ehtiyac olduğu qəbul edilmişdir. Bu üsullardan istifadə nəticəsində ərazidəki torpaq örtüyünün rü­tu­bətlilik dərəcəsinin normalar hüdudunda qorunması və həm də ərazidə ar­te­zian və subartezian sularının tükənməsinin qarşısının alınması kimi region üçün vacib sayılan problemin həlli qismən yerinə yetirilə bilər.

 

Açar sözlər:

Reqressiv landşaft, proqressiv landşaft, antropogen landşaft, landşaft dinamikası, Şəki-Zaqatala

 

ƏDƏBİYYAT

 1. Azərbaycan Respublikasının landşaft-geo­kim­yəvi xəritəsi (miqyas 1:500 000 ). ak. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı, 2017.
 2. Babaxanov N.A. Təbii fəlakətləri ram etmək olar­mı? Bakı, 2006, 213 səh.
 3. Budaqov B.Ə., Landşaftlar, Azərbaycan Milli En­siklopediyası, 2007, səh. 24-28.
 4. İsmayılova L.A. Böyük Qafqazın cənub ya­ma­cının müasir landşaftlarının differensiasiyası və land­şaft-ekoloji vəziyyəti. Müasir geosistemlərin regional-coğ­rafi problemləri, Bakı, 2012, səh. 46-51.
 5. Qaşqay R.M. Su ehtiyatları. Azərbaycan Res­pub­likasının konstruktiv coğrafiyası. Bakı, 1999,1 cild, səh. 96-97.
 6. Məmmədov Q.Ş. Torpaqşünaslıq və torpaq coğ­rafiyasının əsasları. Bakı. Elm, 2006, 448 səh.
 7. Mustafabəyli. H.L, Rəhimov Y.R. Azər­bay­ca­nın Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii resurslarının landşaft-diaqnostik və iqtisadi xüsusiyyətləri. Şəki 2020, səh.109-129.
 8. Mustafabəyli. H.L. Şəki-Zaqatala bölgəsinin tə­bii coğrafi aləmi-problemlər-Şəki Regional Elmi Mər­kəzi. Tarixə çevrilən 40 il. Bakı.”Apostrof” 2012. səh. 68–120.
 9. Rüstəmov Q,İ., Rüstəmova A.M. Böyük Qaf­qazın cənub yamacı landşaftlarının ekogeokimyəvi xü­susiyyətləri. Bakı, “Avropa” 2016, 189 səh.
 10. Yusibova S.İ. Böyük Qafqazın cənub yamacı çaylarının hidrokimyəvi göstəricilərinin qiymət­lən­di­ril­məsi. Müasir geosistemlərin regional-coğrafi prob­lem­ləri, Bakı, 2012, 272 səh.
 11. Алексеенко, В. А. Экологическая геохимия: учеб. М. : Логос, 2000, 627 стр.
 12. Арустамов Э.А. Природопользование: Учеб­ник. М.: 2001, 284 стр.
 13. Богдановский, Г. А. Химическая экология : учеб. Г. А. Богдановский. М.: Изд-во МГУ, 1994, 284 стр.
 14. Геохимия ландшафтов рудных провинций. А. И. Перельман. Е.Н. Борисенко, Н.С. Касимов и др. М.: Наука, 1982, 262 стр.
 15. Голева Г.А. Гидрогеохимия рудных эле­мен­тов. М.: Недра, 1977. 216 стр.
 16. Добровольский В.В. Основы биогеохимии: Учебн. Пособ. для географических, биологических, гео­логических, сельскохозяйственных спе­ци­аль. вузов. М.: Высш. шк., 1998, 413 стр.
 17. Исаченко А. Г. Ландшафтоведение и фи­зико-географическое районирование. М., 1991, 366 стр.
 18. Мачулина, Н. Ю. Геохимия окружающей сре­ды: учеб. пособие / Н. Ю. Мачулина. Ухта : УГТУ, 2015, 154 стр.
 19. Перельман, А. И. Геохимия ландшафта. А. И. Перельман, Н. С. Касимов. М. : Астрея, 1999, 768 стр.
 20. Соболева Н.П., Язиков Е. Г. Ланд­шаф­то­ве­дение. Томск., 2010, 175 стр.

 

Çapa qəbul olunub: 15 dekabr 2021

Məqaləni yüklə