Coğrafiya və təbii resurslar

ŞƏHƏR MƏSKUNLAŞMA PLANI TƏRƏFİNDƏN ŞƏHƏRLƏRİN GENİŞLƏNDİYİ ƏRAZİLƏRDƏ DƏYƏR ARTIMIMIN XALQA YÖNƏLMƏSİ TƏDBİR VƏ TƏKLİFLƏRİ

İnam S., Ertas M.

Xülasə. Daşınmaz Əmlak, ictimai zənginlik vasitəsi kimi, mə­kan istifadəsi müxtəlifliyi baxımından mühüm yer tu­tur və şəhər planlaşdırma alətləri ilə formalaşır, ödəmə müddətinə və dəyər artımına məruz qalır. Bu artan də­yəri təmin edən ictimai vasitələrdir və bu ar­tı­m­da icti­ma­iyyətin payı olmalıdır. Qiymət artımını parsel sa­hi­binə vermək əvəzinə xalqa çatdırmaq torpaq sa­hə­si­ni yaratmaqla yerli administrasiyaları güclən­dir­mək üçün, yaxud cəmiyyətin rifahını artırmaq üçün vacibdir. An­caq Türkiyənin gündəmində əldə olunan də­yər ar­tı­mının ic­timaiyyətə ötürülməsi hələ də mü­ba­hisəli bir möv­zu olaraq qalır.

Açar sözlər: şəhər məskunlaşması, şəhər yeni­lən­məsi, qiymət artımı

 

ƏDƏBİYYAT

AKAR, M., 2006, Kentsel Dönüşüm, Planlama, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, s. 2006/6, sf. 18-24.

Ülkü, H., 1997, HKMO, 6.Harita Kurultayı Açılış Konuşması.

Ökmen, M., Yurtsever, H., 2010, Kentsel Planlama Sürecinde Oluşan Kamusal Rantın Vergilen­di­ril­mesi, Maliye Dergisi, s.158, sf. 60-67.

Yıldız,  N.,  1987,  Kamulaştırma  Tekniği,  Yıldız  Üni­versitesi yayını, s. 191, sf. 58-59.

Yücel,   S.,   2014,   Kentsel   Rantların   ve   Gayri­men­kul­lerin Vergilendirilmesi Teorisi, (w8ww.selcukyucel.com).

Məqaləni yüklə