Coğrafiya və təbii resurslar

RUSİYA COĞRAFİYA CƏMİYYƏTİNİN ƏSƏRLƏRİNDƏ AZƏRBAYCAN COĞRAFİYASI HAQQINDA

A.T.Haqverdiyev, A.A.Ağazadə

Xülasə. Məqalədə Azərbaycan coğrafiyasına, xüsusən onun Qafqaz bölməsinə aid Rusiya Coğrafiya Cəmiyyətinin  tədqiqatları barədə elmi məlumatlar verilir. Məlum olmuşdur ki, Azərbaycan haqqında ilkin məlumatların böyük qismi nəzəri və fiziki xarakter daşımışdır. Lakin Azərbaycan сoğrafiya elminin formalaşmasında onların böyük rolu olmuşdur.

 

ƏDƏBİYYAT

  1. Б.А.Будагов, Е.А.Керимов. « Кавказское от­де­ле­ние РГО и вопросы экономической геог­ра­фии, эт­но­графии и топонимики Азербайджана» Ба­ку, но­вости АНА, 1987 г., N3.
  2. Н.В.Хаников. Труды РГО об изменениях ус­ло­вий Каспийского моря, 1882 г., Т.7, N2.
  3. А.И. Воейков. Распределение населения Земли в зависимости от природных условий. Новости РГО.1906 г., Т42, N3.
  4. Н.К. Зейдлиц. О населении и населенности Кав­­­каза. РГО, 1862, Москва.

 

Məqaləni yüklə