География и природные ресурсы

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЕЯ ЛЕНКОРАНЬЧАЯ НА ОСНОВЕ БИОГЕННОЙ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

А.А.Меликов

Аннотация. В связи с антропогенной нагрузкой водные ре­сур­сы Ленкораньчая в количественной и ка­чественной от­но­шении  претерпели сильные из­ме­нения. Для анализа современного эколо­ги­ческого состояния Ленкораньчая по биогенным и микро­би­ологическим данным использованы материалы проб, взятых из че­ты­рех уголков реки. Выявлено, что сброс в реки сточных вод соответствует изме­не­нию сос­то­я­ния рек. Кроме того, незаконное при­об­ре­тение ох­ран­яемых зон при­брежий Ленкораньчая и не­санк­ци­онированное раз­ви­тие социальной инфра­структуры вдоль берега реки также являются одной из основ­ных экогео­гра­фичес­ких проблем. Про­ве­ден­ное ис­сл­е­дование пока­зыва­ет, что речные воды по мик­ро­биологическим дан­ным отнесятся, в ос­нов­ном, к заг­ряз­ненным.

Ключевые слова: Ленкораньчай, антропогенная наг­руз­ка, экологическое состояние, сточные воды, био­ген­ные и микробиологические данные

ЛИТЕРАТУРА

  1. Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası, İqtisadi, sosial və siyasi coğrafiya, Əhalinin yüksəklik qurşaqları üzrə yerləşməsi qanunauyğunluqları, Bakı, 2015, II cild, s.105-115;
  2. Abduyev M.A. Azərbaycanın dağ çaylarının hid­ro­kimyəvi xüsusiyyətlərinin tədqiqi və su ilə təminatın eko­loji təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi, Coğrafiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olun­muş dissertasiyasının avtoreferatı, Baкı, 2013, s.25;
  3. Abduyev M.A. Antropogen yüklənməyə görə çay hövzələrinin ekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi (Azərbaycan Respublikası daxilində), AMEA Xə­bər­lə­ri, Yer elmləri seriyası, № 3, Bakı, 2007, s. 95;
  4. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Xəzər Kom­pleks Ekoloji Monitorinq İdarəsinin su nü­mu­nə­lə­ri­nə dair arayışı və bülleteni, Masallı, Lənkəran, Lerik və Astara rayonlarının sahil zolağının ekoloji vəziyyəti, Bakı, 11 iul 2019, s.2-4;
  5. Меликов А. А. Оценки антропогенной наг­руз­ки на состояние рек Ленкоранской природной об­лас­ти Азербайджана, Воронеж, Вестник Во­ро­неж­ско­го государственного университета, Серия: Гео­гра­фия, Геоэкология, 2018, Выпуск № 2, С. 81.
  6. Məlikov A.Ə. Lənkərançayın antropogen çirk­lən­məsinin ekocoğrafi problemləri, AMEA Xəbərləri, Yer elmləri seriyası, № 3, Bakı, 2009, s.69.

Скачать статью