Coğrafiya və təbii resurslar

QUSAR TURIZM-REKREASIYA ZONASININ HIDROTURIZM EHTIYATLARI VƏ ONLARDAN ISTIFADƏ YOLLARI

G.V.Vəliyeva

Xülasə: Hazırda turizm sektorunun böyük iqtisadi potensiala malik olması səbəbindən iqtisadiyyatın davamlı inkişafı çərçivəsində turizm sektoruna kifayət qədər diqqət yetirilir. Turizm cəlbediciliyinə bir əsas məqam daxildir: hər kəs axtardığını tapa bilər. Məsələn, dağlıq yerlərdə dincəlmək, meşə landşaftının gözəlliyini seyr etmək və ondan həzz almaq, qədim tarixin izləri olan mağaralara səyahət etmək, su hövzələrinin sahil­lərində dincəlmək və s. Hidroturizm və ya su turizmi turizmin bu istiqamətləri arasında daha böyük potensiala malikdir, çünki hidroturizm istirahət üçün cəlbedici ol­muşdur. Son illərdə havanın temperaturunun artması ilə əlaqədar olaraq bura turistlərin kütləvi cəmləşməsinə çevrilib. Hidroturizm yorğunluğun ara­dan qaldırıl­ma­sına kömək etməklə və gur çaylar bo­yunca uzun mə­safələrə səyahəti təmin etməklə yanaşı, günəş vannası qəbul etmək və göllərdə, su anbarlarında, dənizlərdə çimmək üçün əlverişli şərait yaradır. Bununla əlaqədar olaraq məqalədə Qusar turizm-rekreasiya zonasının hidroturizm ehtiyatları öyrənilir və onlardan istifadə nəticəsində yarana biləcək potensial təhlil edilir.

Açar sözlər: turizm, hidroturizm, su ehtiyatları, rekreasiya, təbiət abidələri

 

REFERENCES

 1. Aliyeva I.S. Hydrology of lakes and reservoirs. – Baku: MBM, – 2011. – 216 p.
 2. Gashgay M.A., Mehdiyev Sh.F. Natural resources of the Republic / M.A. Qashgay. – Baku: Ushagganjnashr Publishing House, – 1950. – 68 p.
 3. Imanov F.A., Alаkbаrov A.B. Modern changes and integrated management of water resources of Azerbaijan / F.А. Imanov. – Baku: Mutarjim, – 2017. – 352 p.
 4. Imanov F.A., Mammadov V.A., Abdullayev I.M. Hydrology / F.A. Imanov. – Baku: MBM, – 2014. – 564 p.
 5. Imrani Z.T., Valiyeva G.V. Methodological basis of zoning of tourism-recreation reserves and tourism potential of Gusar region of the Republic of Azerbaijan // Geol. Geography. Geoecology, – 2021, – 30(2), – p. 378–388
 6. Imrani Z.T., Zeynalova K.Z. Economic-geographic features of the territorial organization of the economy in Azerbaijan / Z.T. Imrani. – Baku: Nafta-Press, – 2014. – 232 p.
 7. Ismayilov R.A. Evaluation of the ecological safety of the rivers of Azerbaijan (on the example of rivers flowing directly into the Caspian Sea) / R.A. Ismayilov. – Baku: – 2021, – 272 p.
 8. Kazimov S.M., Safarov A.V., Taghiyev I.I., Abasov M.M. General hydrology / S.M. Kazimov. – Baku: ASOA, – 2007. – 155 p.
 9. Lurye, P.M. The hydrologic role of the glaciation-nival zone of the Greater Caucasus // Thesis reports of the VI All-Russian Hydrological Congress. Section 5. – St. Petersburg: Hydrometeoizdat, – 2004. – p. 124–125.
 10. Mammadov G., Yusifov E., Khalilov M., Ka­rimov V. Ecotourism potential of Azerbaijan / G. Mammadov. In two vols. Vol. I. – Baku: Sharg-Garb, – 2012. – 360 p.
 11. Musayev Z.S., Mammadov K.M., Zarbaliyev M.S. Integration of water resources / Z.S. Musayev. – Baku: Tahsil, – 2009. – 376 p.
 12. Museyibov, M.A. Physical geography of Azerbaijan / M.A. Museyibov. – Baku: Maarif, – 1998. – 400 p.
 13. Panov V.D., Lurye P.M. Contemporary gla­ciation of the Greater Caucasus and its evolution in the 20th century // Thesis reports of the VI All-Russian Hydrological Congress. Section 5. – St. Petersburg: Hydrometeoizdat, – 2004. – p. 126–127.
 14. Rustamov S.G., Kashkay, Р.М. Water resources of the Azerbaijan SSR / S.G. Rustamov. – Baku: Elm, – 1989. – 180 p.
 15. Valiyeva G.V. Geographical position and nature of the Gusar tourism and recreational zone // “Human and environmental relations” scientific conference. – Baku: – 2017. – p. 252-259.
 16. Valieva G.V. Recreational resources: concept and study // – Baku: Proceedings of the Pedagogical University, a series of Humanitarian, social, and pedagogical-psychological sciences. – 2018. S. 66, No. 4, – p. 336-345.
 17. Zyuz В.Н., Kukhar V.V., Marchenko I.F., Balukhtina V.V. Aqua tourism and safety on water. – Mariupol: PGTU, 2015. – 295 p.

Çapa qəbul olunub: 18 dekabr 2022

Məqaləni yüklə