Coğrafiya və təbii resurslar

QARABAĞ DÜZÜNDƏ MEŞƏ QALIQLARININ  MÜASİR VƏZİYYƏTİ

M.Y.Xəlilov

AMEA akad. H.Əliyev ad. Сoğrafiya İnstitutu

Az 1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Xülasə. Məqalədə Qarabağ düzünün ayrı-ayrı sahələrində mövcud meşələrin və meşə zolaqlarının müasir vəziyyəti, onlarıın antropogen deqradasiyasının səbəbləri və istiqamətləri şərh olunur. Palıd və saq­qızağac meşələrinin şiblək qruplaşmaları ilə, məhv edildikdə isə efemerli yarımsəhra yovşanlığı, qamışlıq, əkin sahələri və seliteb landşaftlar ilə əvəz olunması göstərilir.

ƏDƏBİYYAT

  1. Məmmədov Q.Ş., Xəlilov M.Y. Azərbaycanın meşələri, Bakı: “Elm”, 2002, 472 s.
  2. Aгамиров У.М. Ценный лесной массив в степи. “Природа”, №2, 1957, с.114-117
  3. Гроссгейм А.А., Прилипко Л.И. Геоботаничес­кий очерк Гарабахской степи, Тр. по геобот. обслед. пастбищ ССР Азербайджана, Сер. А, Вып. 4, Баку, 1929, с. 130-141.
  4. Исмиханова А.А. Естественное возобновление кевового дерево, Тр. Азерб. НИИЛХ, Т. 8, Барда, 1968, с. 116-127

Məqaləni yüklə