Coğrafiya və təbii resurslar

QANIX-ƏYRİÇAY VADİSİ MEŞƏ ÖRTÜYÜNÜN MÜASİR VƏZİYYƏTİ

M.Y.Xəlilov

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

[email protected]

Xülasə. Məqalədə Qanıx-Əyriçay vadisində mövcud olan meşə örtüyünün müasir vəziyyəti, taksasiya göstəriciləri və antropogen transformasiya istiqamətləri verilir.

ƏDƏBIYYAT

  1. Qeydeman T. S. Краткий Очерк растительности Закатало-Белоканской низменности. Тр. БИН Аз. ФАН СССР, т. IX, 1940.
  2. Məmmədov Q. Ş., Xəlilov M. Y. Azərbaycanın meşələri.Bakı-“Elmi”-2002,472 s.
  3. Млокосевич Б.В. Лапина (ботанико-лесовод­ственная характеристика). Изв. Азерб. СХА. т. 3. Кировабад, 1960.
  4. Прилипко Л.И. Лесная растительность Азер­байджана. Баку. Изд. АН Азерб. ССР, 1954, 485 с.

Məqaləni yüklə