Coğrafiya və təbii resurslar

PEYK MƏLUMATLARINA ƏSASƏN XƏZƏR DƏNİZİ AKVATORİYASINA DÜŞƏN ATMOSFER YAĞINTILARININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ İMKANLARI

E.S.Səfərov1, S.H.Səfərov2

1AMEA H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, AZ 1143, Bakı s. H.Cavid pr. 115

2ETSN Milli Hidrometeorologiya Departamenti, AZ 1154 Bakı ş. H. Əliyev pr. 10

Xülasə. Xəzər dənizinin akvatoriyasına, xüsusilə də yerüstü müşahidələrin apara bilinmədiyi ərazilərə düşən atmosfer yağıntılarının distansion metodlarla qiymətləndirilməsi  böyük  əhəmiyyət  kəsb edir. Bu baxımdan Yerin bir sıra süni peyklərində quraşdırılmış radar sensorları vasitəsilə aparılan müvafiq müşahidələr  daha perspektivli  hesab edilir. Təqdim edilən  işdə  NASA-nın təqdim  etdiyi  MERRA modeli əsasında təhlil  edilmiş peyk yağıntı məlumatları ilə müvafiq yerüstü məlumatlar müqayisə edilərək Xəzərin müxtəlif ərazilərində bu məlumatlardan istifadə olunma imkanları  analiz  edilmiş, o cümlədən dənizin meteoroloji müşahidələr aparılmayan dərinsulu ərazilərinə düşən yağıntıların orta miqdarı qiymətləndirilmişdir.

ƏDƏBİYYAT

  1. Mamedov R.M., Safarov S.H. and Safarov E.S. Current changes of the atmospheric precipitation regime on the territory of Azerbaijan // Geography and Natural Resources, Elsevier, 2009, 30(4), p. 403-407.
  2. Riahi M., Sabaghzadeh H., Khalilzadeh M., Esfandyarnejad. Study and analysis of climatology data of the Сaspian Sea southern coast. Материалы между­народной научной конференции «Изменения клима­та и водного баланса Каспийского региона» (19-20 октября 2010 года, Астрахань). Астрахань, 2011. p. 16-25.
  3. Encyclopedia Of Lakes And Reservoirs, edited by Lars Bengtsson, Reginald W. Herschy, Rhodes W. Fairbridge, Encyclopedia Of Earth Sciences Series // Springer, 2012
  4. Лебедев С.А., Костяной А.Г., Спутниковая aльтиметрия Каспийского моря, Москва, 2005.
  5. Гидрометеорология и гидрохимия морей. Проект «Моря». Том VI. Каспийское море. Вып. 1. Гидрометеорологические условия / Под ред. Ф.С. Терзиева, А.Н. Косарева и А.А. Керимова. СПб.: Гидрометеоиздат, 1992
  6. Мамедов Р.М. Гидрометеорологическая Изменчивость И Экогеографические Проблемы Каспийского Моря, БАКУ «ЭЛМ» 2006.
  7. http://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/.
  8. Абшаев М.Т., Абшаев А.М., Лиев К.Б. Ра­диолокационный метод оповещения о ливневых па­водках “Доклады Всероссийской конференции по селям”: Нальчик, 26-28 октября 2005 г. М.: Изда­тельство ЛКИ, 2008. с. 98-106

    Məqaləni yüklə