Coğrafiya və təbii resurslar

PALİNOLOJİ MƏLUMATLAR ƏSASINDA İQLİMİN KƏMİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİNİN TƏYİNİ

E.V.Muradlı

AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

[email protected]

Xülasə. Palinoloji tədqiqatlara əsasən paleoiqlimin kəmiyyət göstəricisini təyin etmək üçün hesablama aparılması metodu Excell proqramında təklif edilmişdir. Bu üsul ayrı-ayrı bitkilərin spor-tozcuq spektrində temperaturun mümkün sərhədlərinin rolunu nəzərə alan riyazi-statistikaya əsaslanır. Paleoiqlimin kəmiyyət göstəricilərinin müqayisəli analizi V.A.Klimanovun areoloqram və riyazi-statistik metodu ilə oxşarlığın olduğunu göstərdi. Hər üç üsul üçün ən yüksək korrelyasiya orta iyul, sonra orta yanvar temperatur göstəriciləri arasında müşahidə olunur. Bu hesablamalar paleoiqlimin rekonstruksiyası məsələsində istifadə oluna bilər.

ƏDƏBİYYAT

  1. Алескеров Б.Д., Мамедов А.В., Свиточ А.А., Янина Т.А. Новые данные по стратиграфии Мишов­дагского опорного разреза плейстоцена Азербайд­жана. Изв. АН Азерб.ССР, Сер. Наук о Земле, 1987 №4, с. 50-58.
  2. Гричук В.П. Реконструкция скалярных кли­матических показателей по флористическим мате­риалам и оценка ее точности./ Методы реконструк­ции палеоклиматов. Москва: Наука, 1985, с. 20-29.
  3. Климанов В.А. Реконструкция палеотемпе­ратур и палеоосадков на основе спорово-пыльцевых данных./Методы реконструкции палеоклиматов. Москва:Наука». 1985, с. 38-49.
  4. Климаты и ландшафты Северной Евразии в условиях глобального потепления. Ретроспектив­ный анализ и сценарии. Атлас-монография «Разви­тие ланшафтов и климата Северной Евразии. Поз­дний плейстоцен-голоцен-элементы прогноза». Вы­пуск III. Под ред.проф. А.А.Величко. М.: ГЕОС. 2010, 220 с.
  5. Мамедов А.В., Тагиева Е.Н., Алекперова Х.А. Реконструкция климатических условий Азербайд­жана в раннем, среднем плейстоцене (по разрезу Мишовдаг). // Изв. АН Азербайджана. Серия наук о Земле. 1998. № 3, с. 3-8.

Məqaləni yüklə