Coğrafiya və təbii resurslar

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ XARİCİ MİQRASİYA PROSESLƏRİNDƏ YERİ

H.M.Tahirova, Ü.N.İsgəndərova

AMEA akad. H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

Naxçıvan Dövlət Universiteti

[email protected]

Xülasə. Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının xarici miqrasiya proseslərində iştirak dərəcəsi və yeri müəyyənləşdirilmişdir. Həmçinin xarici miqrasiyasının istiqamətləri, səbəbləri, miqrasiya sal­dosu, prosesdə iştirak edən əhalinin cins tərkibi araşdırılmış və miqrasiya prosesinin təkmilləşməsi istiqamətləri tövsiyə olunmuşdur.

ƏDƏBİYYAT

  1. Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalın­ması. 2009. Əhalinin doğulduğu yer, vətəndaşlığı, daxili, xarici miqrasiyası və miqrasiya səbəblərinə görə bölgü­sü. 23 cilddə, XXII c., Bakı, Səda, DSK. 2011, 603s.
  2. Naxçıvan Muxtar Respublikası Miqrasiya Xidmə­ti Şöbəsinin materialları. Naxçıvan, 2009, 41 s.
  3. Naxçıvan Muxtar Respublikası Miqrasiya Xidmə­ti Şöbəsinin materialları. Naxçıvan, 2013, 72 s.
  4. Muradov Ş. M. İnsan potensialı: əsas meyllər, re­allıqlar, problemlər. Bakı, Elm, 2004, 660s.
  5. Tahirova H.M. Naxçıvan Muxtar Respublika­sında miqrasiya proseslərinin dinamikasının iqtisadi-coğrafi təhlili. AMEA-nın Xəbərləri. Yer elmləri seriyası, 2014, № 3-4, s. 66-73.

Məqaləni yüklə