Coğrafiya və təbii resurslar

NAXÇIVAN MR-DƏ MÜTLƏQ MAKSİMUM TEMPERATURLARIN MÜXTƏLİF TƏMİNATLARININ PAYLANMA QANUNAUYĞUNLUQLARI

H.L.Nəbiyev, M.K.Rəhimov, Y.C.Hadıyev

AMEA akad.H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr.,115

Xülasə. Məqalədə Naxçıvan MR-də mütləq maksimum temperaturların aylar üzrə təkrarlanması tədqiq olunmuş, onların müxtəlif təminatları hesablanılmış, 20 və 80%-lik təminatlı temperaturların pay­lanma xəritələri tərtib edilmiş, bu temperaturların atmosfer sirkulyasiyası tipləri ilə əlaqələri mü­əyyənləşdirilmişdir.

ƏDƏBİYYAT

  1. Nadirov V.A. Azərbaycan SSR ərazisində müxtə­lif təminatlı iqlim göstəricilərinin paylanma qanunauy­ğunluğu. Bakı, Elm, 1986, 137 s.
  2. Nəbiyev H.L. Azərbaycan Respublikasında dolu yağmasının zaman və məkan daxilində paylanmasının bəzi xüsusiyyətləri. Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. Bakı, 2016, № 2, s.50-54.
  3. İmanov F.Ə.. Hidrometeorologiyada statistik me­todlar. Bakı, 2011, 271 s.
  4. Дзердзеевский Б.Л.. Общая циркуляция и кли­мат. Изб. Труды. Москва, 1975, 288 с.
  5. Лебедев А.Н. Обоснование номограмм клима­тических элементов.- Труды ГГО, 1964, вып. 163.
  6. Шыхлинский Э.М. Тепловой баланс Азерб. ССР – Баку, Элм. 1969. 200 с.
  7. Эйюбов А.Д. Агроклиматическое районирова­ние Азерб. ССР.- Баку, 1968. 185 с.

Məqaləni yüklə