Coğrafiya və təbii resurslar

LANDŞAFTLARIN TƏBİİ TURİZM-REKREASİYA EHTİYATLARININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ TURİST MARŞRUTLARI (QUBA RAYONU TİMSALINDA)

 

S.T.Kazımova

AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı, H.Cavid pr., 115

[email protected]

X ü l a s ə

Müasir dövrdə turizm sənayesinin inkişafı nöqteyi nəzərindən land­şaft­la­rın turizm-rekreasiya potensialının qiymətləndirilməsi vacib məsələlərdəndir. Bu baxımdan, tədqiqat işi zamanı Quba rayonu ərazisində landşaftların tu­rizm-rekreasiya potensialının qiymətləndirilməsinin ilkin mərhələsi olan təbii turizm-rekreasiya ehtiyatları öyrənilmiş və qiymətləndirilmişdir. Bu zaman landşaftın bütün komponentləri təhlil edilmişdir. Təhlillər nəticəsində təbii turizm-rekreasiya ehtiyatları ball sistemi əsasında qruplaşdırılmışdır. Nəticədə müasir texnologiyalardan istifadə edərək CİS-də Quba rayonunun land­şaft­larının təbii turizm-rekreasiya potensialı və turist marşrutları xəritələri tərtib edilmişdir. Rayonun landşaftlarının təbii turizm-rekreasiya potensialı xəritə­sinə əsasən ərazidə 4 bölgü ayrılmışdır: çox zəif, orta, nisbətən yüksək və çox yüksək təbii turizm-rekreasiya potensialına malik olan landşaftlar. Turist mar­şrutları xəritəsində isə əsas 14 marşrut xətti seçilmişdir. Bu zaman, turistləri cəlb edəcək turizm obyektləri də maksimum dərəcədə nəzərə alınmışdır.

 

Açar sözlər:  Quba rayonu, landşaft, təbii turizm-rekreasiya ehtiyatları, turist marşrutları, CİS-də turizmin təhlili

 

ƏDƏBIYYAT

 1. Azərbaycan Respublikasının coğrafi atlası. BKF, Bakı, 2018, 226 s.
 2. Soltanova H.B.,Qasımov M.S., Ağasiyev Ə.R. Azərbaycanın kurort təsərrüfatı. “Nurlar”, Bakı, 2017, 248 s
 3. Гуляeв В.Г., Сeливaнoв И.A. Туризм: экo­нo­микa, упрaвлeниe, устoйчивoe рaзвитиe. “Сoвeткий спoрт”, Мoсквa, 2008, 280 с.
 4. Чибилев А.А.Проблемы сохранения ланд­шафтного разнообразия Росии. “Международной конференции”, Иркутск, 2005, с 1-5
 5. Лось М.А.. Природный туристско-рек­ре­ационный потенциал ландшафтно-экологической среды: особенности его оценки и рационального ис­пользования. Географический вестник. 2013, 2(25), c.104-109
 6. Bruschi DP, Busin CS, Toledo LF, Vas­con­cel­los GA, Strussmann C. A. Evaluation of the taxonomic status of populations assigned to Phyllomedusa hypo­chondrialis (Anura, Hylidae, Phyllomedusinae) based on molecular, chromosomal, and morphological appro­ach, BMC Gen, № 14 ( 70) , 2013, p. 15-25
 7. Cole D.N., Landres P.B. Threats to wilderness ecosystems: impacts and research needs. Ecological Ap­plications, № 6(1), 1996, p. 168-184
 8. De Freitas C.R. Theory, Concepts and Methods in Climate Tourism Research, 5“Proceedings of the First International Workshop on Climate”. Tourism and Recreation,  International Society of Biometeorology, Commission on Climate Tourism and Recreation.  Ok­lend, 2001, p. 3-20.
 9. Feuillet T., Sourp E. Geomorphological he­rita­ge of the Pyrenees National Park (France): assessment, clustering, and promotion of geomorphosites. Geo­he­ritage, №3, 2011, p.151–162
 10. Imrani Z.T., Jafarova N.R.. The role of tourism in socioeconomic development of mountain rural areas of Azerbaijan (on the example of Guba and Gusar dis­tricts). Coğrafiya və təbii resurslar, №1 (11), 2020, p.64-69
 11. Lothian A. Landscape and the Philosophy of Aesthetics: Is Landscape Duality Inherent in the Land­scape or in the Eye of Beholder? Landscape and Urban Planning, № 44, 1999, p. 177-198. https://doi.org/10.1016/S0169-2046(99)00019-5
 12. Matzarakis, A. Weather- and Climate-Related Information for Tourism. Tourism and Hospitality Plan­ning & Development, № 3, 2006, p. 99-115. https://doi.org/10.1080/14790530600938279
 13. Mieczkowski Z. The tourism climate index: a method for evaluating world climates for tourism, The Canadian Geographer, № 29, 1985, p. 220–33.
 14. Michael H.C. Tourism and biodiversity: more significant than climate change? Journal of Heritage Tourism, № 5(4), 2012, p. 28-34
 15. Migoń P. Geomorfologia w ochronie dzied­zictwa przyrodniczego i kulturowego—wymiar glo­balny, Landf Anal,  № 9, 2008, p. 25–29
 16. Pena dos Reis R, Henriques M.H. Sistema Integrado de Classificação do Património Geológico In: Mirão J, Balbino A (coord). “ VII Congresso Nacional de Geologia, Livro de Resumos, Pólo de Estremoz da Universidade de Évora”. Koimbra, 2006,  p. 977–980. DOI:http://dx.doi.org/10.14195/978-989-26-0533-3_12
 17. Reynard E. Scientific research and tourist pro­motion of geomorphological heritage, Geogr Fis Dinam Quat, № 31, 2008,p. 225–230
 18. Zgłobicki W, Baran-Zgłobicka B, Gawrysiak L, Telecka M. The impact of permanent gullies on pre­sent-day land use and agriculture in loess areas, Catena, № 126, 2015, p. 28–36. doi:10.1016/j.catena. 2014.10.022
 19. Zgłobicki W, Gawrysiak L, Kołodyńska-Gaw­rysiak R. Gully erosion as a natural hazard: the edu­ca­tional role of geotourism, Nat Hazards , № 79(1), 2015, p. 159–181. doi:10.1007/s11069-014-1505-9
 20. Secretariat of the Convention on Biological Di­versity. https://www.cbd.int/ (January 10, 2021)
 21. Qubada turizmin inkişafı üçün potensial imkanlar, Respublika qəzeti, 2018. URL: http://www.respublica-news.az/index.php/dig-r-x-b-rl-r/region/item/20450-gubada-turizmin-inkishaf-uchun-potensial-imkanlar (10 yanvar 2021)

 

Çapa qəbul olunub: 01 mart 2021

Məqaləni yüklə