Coğrafiya və təbii resurslar

LƏNKƏRAN OVALIĞI MEŞƏLƏRİNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİ VƏ ANTROPOGEN TRANSFORMASİYASI

M.Y.Xəlilov

 

AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu, AZ 1143, Bakı, H.Cavid pr., 115

[email protected]

Xülasə. Vaxtilə Lənkəran ovalığı başdan-başa hirkan tipli meşələrlə örtülü ol­muş­dur. Antropogen təsirlər nəticəsində bu meşələr məhv edilərək seliteb və aqro­landşaftlarla (çay plantasiyaları, naringi bağları və kənd təsərrüfatı sahələri) əvəz olunmuşdur. Hirkan Milli Pakrı istisna olmaqla ovalıqda meşə eko­sis­temləri qalıqları tək-tək və ya qrup halında pozulmuş vəziyyətdə qalmış şa­ba­lıdyarpaq palıd, qafqaz vələsi, qismən dəmirağacdan ibarətdir. Meşənin nis­bətən az pozulmuş halda qalıqları türbələrdə, qəbirsanlıqlarda da qalmışdır. Buradakı ağaclıqlar əsasən çoxyaşlı və yüksək gövdəli azatağac və şaba­lıd­yarpaq palıddan təşkil olunmuşdur. Tək-tək və qrup şəklində həmişəyaşıl hir­kan şümşadı kollarına rast gəlinir. Məqalədə Lənkəran ovalığında meşə eko­sistemlərinin müasir vəziyyəti, antropogen transformasiyasının səbəbləri və əsas istiqamətləri (pozulması, dəyişilməsi, məhv edilməsi) təhlil edilir. Tür­bə­lərdə, qəbristanlıqlarda, Hirkan Milli Parkında mövcud olan ağaclıqların, ova­lığın ayrı-ayrı sahələrində pozulmuş halda olan meşə qalıqlarının və meşə əkinlərinin xarakteristikası verilir.

Açar sözlər: meşə, ağaclıq, doluluq, deqradasiya, dəmirağac, şabalıdyarpaq palıd, azatağac

 

ƏDƏBİYYAT

  1. Yusifov E.F., Hacıyev V.C. Hirkan biosfer re­zer­vatı. El-Alliance. Bakı, 2004, 168 s.
  2. Xəlilov M.Y. Lənkəran təbii vilayətinin bitki ör­tüyü. Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. III cild. Regional coğrafiya. Bakı, 2015, s.308-315.
  3. Гроссгейм А.А. Флора Талыша. Изд. Аз.ССР. 1926, 273 с.
  4. Прилипко Л.И. Лесная растительность Азер­байджана. Изд. АН. Азерб. ССР. Баку, 1954, 485 с.
  5. Сафаров И.С. Важнейшие древесные реликты Азербайджана. Баку, 1962, 312 с.

 

Çapa qəbul olunub: 27 yanvar 2020

Məqaləni yüklə