Coğrafiya və təbii resurslar

LƏNKƏRAN-ASTARA İQTİSADİ RAYONUNUN KƏND TƏSƏRRÜFATININ ƏRAZİ TƏŞKİLİNİN MÜASİR PROBLEMLƏRİ

 

N.Ə.Paşayev, H.Ə.Yunuszadə

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu. AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr. 115

[email protected] 

DOI: 10.59423/gnr.2023.55.91.011

X ü l a s ə

Mə­qa­lə Lən­kə­ran-As­ta­ra iq­ti­sa­di ra­yo­nu­nun kənd tə­sər­rü­fa­tı­nın əra­zi təş­ki­li­nin müa­sir prob­lem­lə­ri­nin təd­qi­qi­nə həsr edil­miş­dir. İq­ti­sa­di ra­yon­da kənd tə­sər­rü­fa­tı­nın əra­zi təş­ki­li­nin me­to­do­lo­ji əsas­la­rı araş­dı­rıl­mış, sta­tis­tik ma­te­ri­al­lar əsa­sın­da mü­va­fiq cəd­vəl­lər və xə­ri­tə ha­zır­lan­mış­dır. Re­gi­on­da kənd tə­sər­rü­fa­tı­nın sə­mə­rə­li əra­zi təş­ki­li­nin in­ki­şa­fı­na tə­sir gös­tə­rən tə­bii-coğ­ra­fi şə­ra­it və iq­ti­sa­di amil­lər təh­lil olun­muş­dur. Döv­lət proq­ram­la­rın­da (2014-2018 və 2019-2023-cü il­lər) re­gi­on­da aq­rar sek­to­run əsas in­ki­şaf meyl­lə­ri və bu sa­hə­də aq­ro­park­la­rın və müa­sir iri fer­mer tə­sər­rü­fat­la­rı­nın ya­ra­dıl­ma­sı­nın üs­tün­lük­lə­ri­nin mü­hüm əhə­miy­yət kəsb et­mə­si ək­si­ni tap­mış­dır. Təd­qi­qat əra­zi­sin­də kənd tə­sər­rü­fa­tı­nın müa­sir və­ziy­yə­ti və pers­pek­tiv­lə­ri  təh­lil edil­mək­lə, qar­şı­ya qo­yu­lan əsas məq­səd və və­zi­fə­lə­rin ye­ri­nə ye­ti­ril­mə­si­nə na­il olun­muş­dur. Re­gio­nun kənd tə­sər­rü­fa­tın­da və onun emal mü­əs­si­sə­lər­də qar­şı­ya çı­xan prob­lem­lə­rin düz­gün həll edil­mə­si üçün sta­tis­tik, sis­tem­li ya­naş­ma, ri­ya­zi ana­liz, kar­toq­ra­fik və di­gər me­tod­lar­dan  is­ti­fa­də edil­mək­lə, mü­va­fiq töv­si­yə­lər ha­zır­lan­mış­dır.

Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, ərazi təşkili, təbii və iqtisadi amillər, məşğul əhali, bitkiçilik, heyvandarlıq, aqrar sektor.

ƏDƏBİYYAT

 1. Azərbaycan Respublikası Aqroiqlim atlası. Bakı. 1993, 104 səh.
 2. Azərbaycanda ətraf mühit. Statistik məcmuə. Bakı-2021, 140 səh.
 3. Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri ARDSK-nin materialları. Bakı-2021, 560 səh.
 4. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı. ARDSK-nin materialları. Bakı-2021, 774 səh.
 5. Azərbaycanın regionları. ARDSK-nin ma­te­ri­alları. Bakı-2021, 844 səh.
 6. Azərbaycan Respublikasının Coğrafiyası “Re­gional coğrafiya” III cild. Monoqrafiya. Bakı, 2015. 400 səh.
 7. Иманов Ф.А. Водные ресурсы и их ис­поль­зование в трансграничном бассейне р. Куры / Ф.А.Иманов. – С.Петербург, 2016, 163 с..
 8. Məmmədov Q.Ş. Azərbaycanın torpaq ehti­yat­larından səmərəli istifadənin sosial-iqtisadi və ekoloji əsasları. Bakı-“Elm” nəşriyyatı, 2007. 856 s.
 9. Müseyibov M.A. Azərbaycanın fiziki coğ­rafiyası. Bakı: Maarif, 1998, 400 səh.
 10. Paşayev N.Ə., Əyyubov N.H., Eminov Z.N. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası. Bakı: Çıraq, 2010, 416 s.
 11. “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı” (2014-2018). Statistik məcmuə. Bakı-2019, 676 səh.
 12. “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı” (2019-2023). Statistik məcmuə. Bakı-2021, 728 səh
 13. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin rəsmi veb səhifəsi. (01.05.2023), mənbə: https://president.az/az/articles/view/25100.

 

Çapa qəbul olunub: 18 may 2023

Məqaləni yüklə

 

Paşayev N.Ə., Yunuszadə H.Ə. Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunun kənd təsərrüfatının ərazi təşkilinin müasir problemləri. Coğrafiya və təbii resurslar, №1 (19), 2023, səh. 75-84.