Coğrafiya və təbii resurslar

KİÇİK QAFQAZIN SEL TƏHLÜKƏSLİLİYİ VƏ SELLƏRİN TƏSƏRRÜFAT SİSTEMİNƏ TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (KIÇIK QAFQAZIN ŞIMAL-ŞƏRQ YAMACI TIMSALINDA)

Məmiyeva S.A., Həmidova Z.Ə., Ələkbərova S.O.

Xülasə. Məqalədə Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacında sel hadisələrinin təhlili verilir. Sel ocaqlarının inkişaf dina­mi­kası müəyyən edilir və sellərin müasir dövrdə təsər­rüfat obyektlərinə təsiri tədqiq olunur. Müəyyən olunur ki, antropogen təsirin artması nəticəsində tədqiqat əra­zi­sin­də sel əmələgəlmə prosesləri kəskin artmış, sel ocaq­la­rının sahələri genişlənmiş və bunların nəticəsində ek­zo­dinamiki təhlükə artmışdır. Qeyd olu­nub ki, onlar ya­şa­yış məntəqələrinə, avtomobil yol­la­rı­na, təsərrüfat ob­yektlərinə, kənd məktəblərinə, həyət­ya­nı sahələrə böyük iqtisadi ziyan vurur.

 

ƏDƏBİYYAT

 1. Алекперова С.О. Экономико-географи­чес­кое исследование влияния селей на хозяйство Азер­байджанской Республики. Баку, 2012, 128с.
 2. Ализаде Э.К. Закономерности морфо­струк­тур­­ной дифференциации горных сооружений вос­точ­ного сегмента центральной части Альпийско – Гималайской шовной зоны. Автореф. дис. докт. геогр. наук. Баку, 2004, 53с.
 3. Ализаде Э.К., Мамиева С.А. Морфотек­то­ни­­ческая раздробленность рельефа – как индикатор мор­фотектонической напряженности (на примере северо-восточного склона Малого Кавказа). // Ир­кутск, 2007, с.165-166.
 4. Антонов Б.А. Геоморфология и вопросы но­вей­шей тектоники юго-восточной части Малого Кав­­­каза. Баку, Элм, 1971, 162.с.
 5. Будагов Б.А. Гравитационная морфо­скуль­п­тура. В сборнике «Рельеф Азербайджана». Баку, Элм, 1993. с. 22-28
 6. Будагов Б.А. О связи новейших тектони­чес­ких движений с селеобразованием на южном склоне Большого Кавказа (Азербайджан) // «ДАН Азерб. ССР».
 7. Гудилин И.С., Комаров И.С. Применение аэро­­методов при инженерно-геологического и гид­ро­геологических исследованиях. М., Недра, 1978, 318с.
 8. Гамидова З.А. Оценка мофодинамической нап­­ряженности рельефа селеносных территорий (на примере южного склона Большого Кавказа). Баку, 2011,173с.
 9. Мамиева С.А. Оценка экогеоморфосистем се­­веро-восточного склона Малого Кавказа (на ос­но­ве материалов дешифрирования КС)
 10. Рельеф Азербайджана. – Баку: Элм.1993, 292с.
 11. Рустамов С.Г. Кадастр селевых потоков и кар­та селевой опасности Азербайджанской. Баку, 1979. 268с.

 

Məqaləni yüklə