Coğrafiya və təbii resurslar

İRAN İSLAM RESPUBLİKASI ƏRDƏBİL OSTANLIĞI ƏRAZİSİNDƏ BİTKİLƏRİN QIŞLAMA ŞƏRAİTİ

B.M.Bahari

AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı, H.Cavid pr., 115

 

X ü l a s ə

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin qışlama şəraitinin qiymətləndirilməsi aparılan zaman aqroiqlimşünaslıqda bəzi iqlim göstəriciləri: havanın temperaturu və şaxtalı dövrün davamiyyəti qış fəslindəki bitkilərin inkişafına və həyat fə­aliy­yətinə təsir göstərir. İstər ayrı-ayrı bitkilərin aqroiqlim ehtiyatlarına olan tə­la­batının öyrənilməsi, istərsə də bütövlükdə hər hansı bir coğrafi ərazinin aqro­iq­lim ehtiyatlarının qiymətləndirilməsinin aparılması müasir dövrdə aq­roiq­limşünaslıq elminin əsas tədqiqat istiqamətlərindən biridir. Bu baxımdan, hazırladığımız mə­qalədə İran İslam Respublikasının Ərdəbil ostanlığı ərazisi üçün havanın tempe­ra­tu­ru­nun illik mütləq minimumlarının (T, 0C) orta kə­miyyətləri və şaxtalı günlərin sayı, onların yüksəklikdən asılılığı və ərazidə paylanması qanuna­uy­ğun­luq­la­rı, eləcə də şaxtalı dövrün davamiyyəti tədqiq olunmuş, bitkiçiliyin ərazi təş­kilində qışlama şəraiti ilə əlaqədar elmi araş­dır­malar aparılmışdır.

Açar sözlər: Ərdəbil ostanı, aqroiqlimşünaslıq, kənd təsərüfatı, bitkiçilik, şaxtalı günlərin sayı, qışlama şəraiti, şaxtalı dövr

 

 

ƏDƏBİYYAT

  1. Hemmati və həmkarları (2006). İqlim də­yi­şik­liyinin Ərdəbil Ostanında atmosferik-iqlim fə­lakətlərini azaltmaqda və ya çoxaltmaqdakı rolu haqqında araş­dır­ma planı.
  2. Hejabrpour et al. (2006). İqlim dəyişik­lik­lə­ri­nin Ərdəbil Ostanında baş verən atmosferik və ya iqlim fəlakətlərin şiddətləşməsi və ya azal­ma­sındakı rolu.
  3. Ghafour (1999-2002). Muğanın Ultan adında Əkinçilik üzrə Araşdırma Mərkəzi
  4. J.Martin, J. vide, A.Sanchoz–lorenzo, J.A.Lo­pez, Bustins, A., Garcia, Manual, J. M. Re­sound M. J. cor­dobilla, (2007) Torrential rain fall in catalonia: syno­ptic patterns and Wemo­in­flu­en­ce,EMS7 / ECAM, vol. 4, 200.
  5. Azərbaycan bölgəsinin ərazi aidiyyəti, İra­nın milli fiziki planının öyrənilməsi, nəşriyyat № 401, 1994. 
  6. Hounam C.E. (1967). Meteorological fac­tors affecting comfort with special reference to Alice Springs, Australia, International journal of bio­meteo­ro­logy, vol., 11, n.2, july.

Çapa qəbul olunub: 27 yanvar 2020

Məqaləni yüklə