Coğrafiya və təbii resurslar

İRAN İSLAM RESPUBLİKASI ƏRDƏBİL OSTANININ RÜTUBƏTLƏNMƏ ŞƏRAİTİNİN TƏDQİQİ

B.M.Bahari 

AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı, H.Cavid pr., 115

[email protected]

X ü l a s ə

Ərdəbil ostanında ən mühüm iqlim göstəricisi olan və ostanın iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayan amillərdən biri yağıntı rejimidir. Çünki yağıntının kənd təsərrüfatı istehsalı üçün ən əsas su qaynağı olduğunu nəzərə alsaq, onun xüsusiyyətlərini və əsas göstəricilərini öyrənmək vacib şərtlərdən biridir. Məqalədə biz yağıntının üç əsas xüsusiyyəti: yağıntının miqdarını, tək­rarlanma dərəcəsini və intensivliyini tədqiq etmişik. Bununla yanaşı, Ərdəbil ostanında kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar tərtib olunan proqramlarda da əsas və vacib faktorlardan biri sayılan bu xüsu­siy­yətlərin kə­miyyəti zaman və məkandan asılı olaraq dəyişikliyə məruz qalmışdır. Məhz bu baxımdan, biz Ərdəbil ostanında yağıntı rejimi ilə bağlı olaraq ostanın rütubətlənmə şəraitini tədqiq etmişik.

Açar sözlər: Ərdəbil ostanı, iqlim, yağıntı, rütubətlənmə, sinoptik stansiya.

 

ƏDƏBİYYAT

  1. Azərbaycan bölgəsinin ərazi aidiyyəti / İranın mil­li fiziki planının öyrənilməsi, № 401. Tehran: 1994, s. 110-140 (fars).
  2. Boroumand S. Meşkin şəhərinin quraqlığı üzrə sta­tistik və sinoptik təhlil // Ərdəbil ostanının milli kon­fransında təqdim edilən məqalələr məcmuəsi. Ərdəbil: 2005, 80-105 (fars).
  3. Hounam C.E. Meteorological factors affecting comfort with special reference to Alice Springs, Australia, 1967, International journal of, bio­me­teo­ro­logy, vol., 11, n.2, http://dictionary.reference.com/browse/geography/
  1. Mahdavi M. Coğrafiya elmində statistika və ana­liz metodları və datanın təyin edilməsi. Tehran: 1998, s. 220-222 (fars).
  2. Meteoroloji statistika, Ərdəbil ostanının mete­o­roloji təşkilatı (Muğan bölgəsi), Parsabad şə­hə­rinin si­noptik stansiyasında qeyd edilən statistika (1984-2000). Tehran: 2006, 135-140 (fars)
  3. Milli meteoroloji təşkilatı, Kuanta. İranın 15 tarla bitkisi üzərində aqro-iqlim araşdırmalar, milli me­teoroloji nəşriyyatı. Tehran: 1975, s. 90-98 (fars).
  4. Nasiri V. Ərdəbil ostanında atmosferik və­ziy­yətlərin sinoptik təhlili, 2004-cü il. Tabriz: 2005, s. 124-128 (fars).

 

Çapa qəbul olunub: 05 oktyabr 2021

Məqaləni yüklə