Coğrafiya və təbii resurslar

İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİNİN AZƏRBAYCANIN ARİD VƏ SEMİARİD ZONA­LARININ SƏRHƏDLƏRİNƏ  MÜMKÜN TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİL­MƏSİ

X.Ş.Rəhimov, M.S.Həsənov, U.R.Tağıyeva

Xülasə. Məqalədə əldə olan məlumatlara və gözlənilən iqlim dəyişmələri haqqında ssenarilərə əsasən Azərbaycanın arid və semiarid zonalarının keçmişdə, indi və gələ­cək­də­ki şəraiti təhlil edilir. Bu ərazilərin iqlim sərhədləri və sahələri müəyyən edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, iqlimin gələcəkdə aridləşməsi səhralaşma proseslərinin daha da intensivləşməsinə səbəb olacaqdır. Yarımsəhra və quru çöl landşaftlarının yuxarı sərhədləri dağlara doğ­ru irəliləyəcəkdir ki, bu da onların sahələrinin art­ma­sı ilə nəticələnəcəkdir.

 

ƏDƏBİYYAT

 1. Эйюбов А.Д. Агроклиматическое  райо­ни­ро­вание Азербайджанской ССР. Изд. АН Азер­бай­джан­ской ССР. Баку, 1968,187 с.
 2. Рагимов Х.Ш. Оценка воздействий изме­не­ния климата на процессы опустынивания и раз­ра­бот­ка мер адаптации к ним. Первое Национальное Со­об­щение Азербайджанской Республики по Ра­моч­ной Конвенции ООН об Изменении Климата. Фаза 2. Меры укрепления потенциала по изменению кли­мата в приоритетных областях экономики Азер­бай­джана. Баку. 2001, с. 51-55
 3. Azərbaycan Respublikasının aqroiqlim atlası. Ba­kı. 1993, 104 s.
 4. Budaqov B.Ə., Qəribov Y.Ə. Təbii land­şaft­la­rın antropogenləşməsinin əsas istiqamətləri. Azər­bay­can Respublikasının konstruktiv coğrafiyası. C.3. Bakı, Elm, 2000
 5. Qəribov Y.Ə. Təbii landşaftların antropogen yük­­lənməsinə görə qruplaşması. Azərbaycan land­şaft­la­rının və geomorfologiyasının problemləri. Bakı, 1999
 6. Ələkbərov K.Ə. Azərbaycanda torpaq ero­zi­ya­sı və onunla mübarizə. Azərb. SSR-i EA nəşriyatı. Ba­kı, 1961
 7. Алекперов К.Ф. Почвенно-эрозионная кар­та и охрана земель. ГУГК. М. 1980
 8. Мамедов Г. Земельная реформа в Азер­бай­джа­не. Баку, 2000
 9. Климат Азербайджана (под ред. Э.М.Ших­лин­ского и А.А.Мадатзаде). Изд. АН Азер­бай­джан­ской ССР. Баку,1968, 342 с.
 10. Шашко Д.И. Климатические условия земле­де­лия Центральной Якутии. Изд. АН СССР, М., 1961, 257 c.
 11. Селянинов Г.Т. Перспективы субтро­пи­чес­кого хозяйства СССР в связи с природными ус­ло­ви­ями. Гидрометеоиздат. Л., 1961, 195 c.
 12. Rəhimov X.Ş. Azərbaycan ərazisində müasir və gözlənilən təbii rütubətlənmə şəraiti. Coğrafiya və tə­bii resurslar. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsər­ləri. Bakı, 2015, №1, 41-48 s.
 13. Первое Национальное Сообщение Азер­бай­джанской Республики по Рамочной Конвенции ООН об Изменении Климата. Баку. 2000, 88 с.
 14. BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Kon­vensiyasına İkinci Milli Məlumat. Bakı. 2010, 94 s.
 15. Эйюбов А.Д., Велиев С.С., Рагимов Х.Ш. О воз­можных опасных последствиях совпадения нап­рав­ленности климатических аномалий разного гене­тического происхождения. Изв. АН Азербайджана, сер.наук о Земле, 1999, N 3.

Məqaləni yüklə