Coğrafiya və təbii resurslar

GƏNCƏ-QAZAX İQTİSADİ-COĞRAFİ RAYONUNUN MƏDƏNİ TURİZM İMKANLARI

E.Ə.İsmayılova

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti

Bakı şəh., Nizami ray., Babək pr. 85A, mən. 85

Xülasə. Mədəni turizm digər xalqların ölkəyə olan marağını artırmaqla mədəniyyətin tanıtımı, məşğullu­ğun yaranması, daxil olan valyuta axınının tənzimlənməsi kimi funksiyaları yerinə yetirir. Bu turizm forması davamlı turizmi inkişaf etdirmək baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ölkəmiz mədəni turizm üçün vacib olan komponentlərin əksəriyyətini özündə ehtiva edir. Gəncə-Qazax iqtisadi-coğrafi ra­yonu da mədəni irs, tarixi-memarlıq, arxeoloji mərkəzlər və etnoqrafik ehtiyatlarla zəngin ərazidir. Bu regionda mədəni turizmin təşkili üçün potensial imkanlar genişdir.

ƏDƏBIYYAT

  1. Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun pasportu. Ba­kı: 2012, 55 s.
  2. Məmmədov Q., Yusifov E., Xəlilov M., Kəri­mov V. Azərbaycan ekoturizm potensialı: 2 cilddə (II cild). Bakı: Şərq-Qərb nəşriyyatı, 2012, 360 s.
  3. “Tarixi mədəniyyət abidələrinin qorunması” haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. Bakı şəhəri: 10 aprel 1998-ci il.
  4. Биржаков М.Б., Никифоров В.И. Болшой глосарий терминов международного туризма. Мос­ква: Невский Фонд – Издателский дом Санкт – Пе­тербург, 2006, 936 с.
  5. Кварталнов В.А. Туризм. М: Финансы и статистика, 2006, 336 с.
  6. Сущинская М.Д. Культурный туризм. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. 128 с.
  7. Global Code for Ethics for Tourism. World To­urism Organization. Spain-Madrid: 1999, 24 p.
  8. UNWTO Tourism Highlights. Spain-Madrid: 2015, 16 p.

Məqaləni yüklə