Coğrafiya və təbii resurslar

ERMƏNİSTANIN AZƏRBAYCAN TORPAQLARININ İŞĞALI NƏTİCƏSİNDƏ KURORT-REKREASİYA TƏSƏRRÜFATININ İNKİŞAFINA VURDUĞU SOSİAL-İQTİSADI ZİYANIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

 

L.A.Salayeva

Xülasə. Qarabağ müharibəsi (1992-ci ildən bu günə qədər davam edən) nəticəsində Azərbaycan Respub­likasının siyasi, maddi-mənəvi dəyərlərinə və sosial-iq­tisadi inkişafına güclü ziyan vurulmuşdur. Onlardan ilk ikisinin pul vahidi ilə hesablanması mümkün deyil. Məqalədə ilk dəfə olaraq Ermənistan tərəfindən 20% işğal olunmuş Azərbaycan ərazisinin əsas mineral və termal su ehtiyatları rayonlar üzrə qruplaşdırılmış, 28 il ərzində olan itki müəyyənləşdirilmiş və hesablanmışdır. Onların kurort-rekreasiya təsərrüfatının inkişafında elə­cə də yüksək əhəmiyyət kəsb edən müalicəvi süfrə mi­neral suların istehsalında rolu göstərilmişdir. «İstisu» mineral su istehsal edən zavodun timsalında (1992-ci ildən- 2020-сi ilədək) bu müharibənin Azər­baycan Respublikasının iqtisadiyyatına vurduğu ziyanın hesablanma modeli tərəfimizdən hazırlanmış və onun məbləğinin 6.704.320.000 manat həcmində olduğu mü­əyyən edilmişdir.             

 

Açar sözlər: Qarabağ müharibəsi, işğal olunmuş ərazilər, Azərbaycan, sosial-iqtisadi zərər, kurort və is­tirahət resursları, mineral və termal sular

 

ƏDƏBİYYAT

  1. Алиев Ильгам. – Градостроительная орга­ни­за­ция курортно-рекреационной системы в Азер­бай­джанской ССР. // Изд. «Элм», Баку, 1989.
  2. Аскеров А.Г.- Курортные богатства Нагорного Карабаха. //Труды АГУ, сер-геолого-географ. Вып. 1., Баку, 1952.
  3. Аскеров А.Г.- Минеральные источники Азер­байджанской ССР. // Изд. АН Азерб. ССР. Баку, 1954, 334 с.
  4. Azərbaycan Respublikasının inzibatı ərazi böl­gü­sü. Məlumat toplusu. //Azərbaycan nəşr., Bakı, 2013- 488 səh.
  5. Гасанов Т.Тяжолые социально-экономические последствия оккупации Арменией территории Азер­байджана // Изв. «Çaşıoğlu», Баку, 204- 119с.
  6. Гашкай М.А. – Минеральные источники Азер­байджана. // Изд. АН Азерб. ССР.Баку, 1952, 503 с.
  7. Мовсумов А.А. – Природно-курортные ресур­сы Азербайджана, состояние и перспективы их ис­пользования. // Материалы конференции «При­род­но-рекреационные ресурсы Закавказья» Изд. АН Армянской ССР, Ереван, 1982, 31-34 с.
  8. Народное хозяйство Азерб. ССР за 60 лет.// Азернешр, Баку, 1980, 29 с.
  9. Салаева Л.А. К вопросу комплексного ис­поль­зования минеральных источников Азербайджанкой ССР в целях рекреации. //Материалы конференции «Природно-рекреационные ресурсы Закавказья». Изв. АН Армянской ССР, Ереван, 1982, 50-51 с.
  10. Тагиев И.И., Ибрагимов И.Ш., Бабаев А.М. – Ресурсы минеральных и термальных вод Азер­бай­джана.//  «Çaşıoğlu», Баку, 2001, 167 с.

 

Çapa qəbul olunub: 01 mart 2021

Məqaləni yüklə