Coğrafiya və təbii resurslar

ERKƏN PLEYSTOSENDƏ AZƏRBAYCANIN İQLİMİ

Ü.Ə.Xəlilova

Xülasə. Azərbaycanda Erkən Pleystosenin paleoiqlim re­kon­struk­siyasını tədqiq etmək üçün məqalədə iki dövrə baxılır: Türkan əsrinin birinci yarısı və Üst Bakı əsri. Bitki və heyvanat aləminin qalıqlarının spor-tozcuqlar analizi ilə məşğul olan alimlərin  tədqiqatlarını əsas gö­türərək bitki örtüyünün  qalıqlarına arxalanırdıq. Cünki bitki örtüyü iqliməmələgəlmə şəraitinin ən əsas indi­ka­to­rudur. Müasir və paleoiqlim xəritələrinin müqayisəli təhlili bizə Erkən Türkan və Üst Bakı əsrlərinin iyul, yanvar və illik temperatur fərqləri xəritələrinin tərtibinə imkan vermişdir.

 

ƏDƏBİYYAT

  1. Величко А.А., Ясаманов Н.А.1986. Сов­ре­менный и древний климат (естественно-исто­ричес­кий аспект). Изв.АН СССР, серия гео­гра­фических наук. М., № 6, с.5-15.
  2. Верещагин Н.К.1959. Млекопитающие Кав­каза. М.-Л. Изд. АН СССР, 703 стр.
  3. Зубаков В.А. 1986. Глобальные кли­ма­ти­ческие события плейстоцена. Л. 288 стр.
  4. Мамедов А.В., Алескеров Б.Д., и др. 1988. Кли­маты Азербайджана в раннем плейстоцене (отчет). Фонд ИГ АН Азерб. Баку,
  5. Мамедов, А.В., Алескеров Б.Д. 1988. Па­лео­география Азербайджана в раннем и сред­нем плейс­тоцене. Баку, Элм, 160 стр.
  6. Мамедов А.В., Работина Е.Н. 1981. О рас­ти­тельности Азербайджана в раннем и среднем плейс­тоцене. Изв.АН Азерб.ССР, серия наук о Земле, № 6, с. 15-22.
  7. Ясаманов Н.А. 1985. Древние климаты Земли. Гидрометеоиздат. Л. 296 стр.
  8. Мамедов А.В., Алекперова Х.А., Тагиева Е.Н. 1998. Реконструкция климатических ус­ло­вий Азер­байджана в раннем, среднем плейсто­цене (по раз­ре­зу Мишовдаг)//Известия Ака­де­мии наук Азер­бай­джана. Серия наук о Земле, № 3. С.3-8.
  9. Халилова У.Э. 2002. К вопросу клима­ти­чес­ких реконструкций в раннем плейстоцене. Археоло­гия Азербайджана, №3-4. С.96-103.
  10. Халилова У.Э. 2014. Климат и расти­тельный покров Азербайджана в среднем Плейстоцене. Гео­графический вестник, Пермь, № 3(30), с.4-10.

 

 Məqaləni yüklə