Coğrafiya və təbii resurslar

DAŞKƏSƏN RAYONUNDA TEXNOGEN ÇİRKLƏNMƏLƏR VƏ ONLARIN BƏRPASI YOLLARI

Ə.A.Əliyev

AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı, H.Cavid pr., 115

[email protected]

X ü l a s ə

Kiçik Qafqazın şimal-şərq hissəsi özünün gözəl, əvəzsiz təbiəti ilə yanaşı, həm də faydalı qazıntıları, xüsusilə də filiz  mənşəli faydalı qazıntılarla zən­gindir. Bu sərvətlərin uzun müddət istismarı zamanı ərazi mövcud təbii mühitə  zərər verən  texnogen çirklənmə kimi ciddi bir problemlə üzləşməli olur. Adə­tən bu yataqlar istismar edilərkən onların açılması və son­rakı istismarı zamanı nəhəng tullantı dağları böyük əraziləri – otlaq, meşə və əkinəyararlı sahələri də sıradan çıxarmış olur. Bu cür təbii mühitin əsaslı şə­kildə pozulmuş ərazi­lə­rinin xeyli hissəsi Daşkəsən inzibati rayonundadır. Ra­yon ərazisində dəmir filizi, mərmər, alunit (Zəylik) və s. ehtiyyatlarının is­tis­marı ilə inkişaf edən dağ-mədən sənayesi müəssisələri dağ-çəmən landşaft­larının texnogen po­zul­masında əsas rol oynayır. Dağ-mədən sənayesinin təsiri ilə ətraf dağ-çəmən və quru-çöl landşaftı ciddi struktur pozuntularına, bəzən isə kökündən də­yiş­miş arzuolunmaz texnogen landşaftlara çevrilmişdir. Ra­yon ərazisini top­lan­mış texnogen tullantılardan təmizlənməsi və bu tul­lan­tı­lardan müxtəlif sa­hə­lər­də istifadəsi (torpaqların rekultivasiyası, yol tikintisi və s.)  probleminin el­mi cəhətdən araşdırılması təqdim olunan məqalənin əsasını təşkil edir.

Açar sözlər: texnogen çirklənmə, Terrikon təpələr, dəmir filizi, rekultivasiya, alunit

 

ƏDƏBİYYAT

 1. Ələkbərov К.Ə. Azərbaycanda torpaq erozi­yası və onunla mübarizə tədbirləri. Bakı, Azərnəşr, 1961, 220 s.
 2. Müseyibov M.A. Azərbaycanın fiziki coğ­ra­fiyası. Bakı: Maarif, 1998, 399 s.
 3. Haqverdiyev A.T. Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacında landşaftın strukturu və dinamikasına dair // Azərb. SSR EA xəbərləri, Yer elmləri böl­məsi, 1982, №5, s. 66-71.
 4. Qəribov Y.Ə., Verdiyeva T.Y. Kiçik Qaf­qa­zın şi­mal-şərq hissəsində təbii landşaftların rekre­asiya yük­lərinin həcminə görə qruplaşdırılması. Ekologiya: Tə­biət və cəmiyyət problemləri. Bey­nəlxalq elmi kon­fransı. Bakı, 2007, s. 29-31.
 5. Məmmədov Q.Ş., Xəlilov M.Y. Ekologiya və ət­raf mühit. Bakı: Elm, 2004, 505 s.
 6. Гюльахмедов А.Н. Микроэлементы в поч­вах Кировабад-Казахской зоны. Баку, Изд-во АН Азерб. ССР, 1968,165 c.
 7. Мамедов К.Р. Влияние отвалов на сос­тав поч­вы. Тезисы докл. « У делегатов cьезда Всесоюзного общество почвоведов». Т. 2, Минск, 1977, 23-
 8. Кашкай М.А. и др. О Дашкесанском ин­тре­узивном комплексе. Изв. АН Азерб. ССР, сер. геол.-геогр., 1958, №5, c.13-16.
 9. Алиев Г.А., Гасанов Ш.Г., Алиева Р. А. Зе­мельные ресурсы Азербайджана, их ра­цио­нальное использование и охрана. Баку, Азер­нещр, 1981. 220 с.
 10. Перельман А.И. Геохимия ландшафта. Выс­шая щкола, М., 1975, 345 с .
 11. Ковальский В.В. Геохимическая эко­ло­гия. Изд. “Наука”, М., 1974, 320 с.

 

Çapa qəbul olunub: 30 avqust 2020

Məqaləni yüklə