Coğrafiya və təbii resurslar

DAĞLIQ ŞİRVAN ƏRAZİSİNDƏ BƏZİ SU OBYEKTİ ADLARININ YARANMA XÜSUSİYYƏTLƏRİ

V.N.Bəndəliyev

AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı, H.Cavid pr., 115

[email protected]

X ü l a s ə

Məqalədə Dağlıq Şirvanın bəzi su obyekti adları araşdırılmışdır. Su obyek­ti adları aşağıdakı kimi qruplaşdırılaraq öyrənilmişdir. 1. Yaşayış məntəqə­si­nin adı ilə bağlı. 2. Şəxs, tayfa, qəbilə, nəsil adı ilə bağlı. 3. Suyunun dadı, keyfiyyətinə, tərkibinə və çay dərəsindəki süxurların keyfiyyətinə görə. 4. Ax­dığı dərənin forma mövqeyinə görə. 5. Müxtəlif təbii və bədbəxt hadisələrlə bağlı yaranmış adlar. Su obyekti adlarının tədqiqi ərazinin iqlimi, iqlimində baş vermiş aridləşmə nəticəsində bitki və heyvanlar aləmində baş verən dəyi­şikliklər haqqında qiymətli məlumatlar verməklə təsərrüfatların yaradılaraq istiqamətləndirilməsində, suya olan tələbatın təmin edilməsində xüsusi əhə­miyyət kəsb edir. Dağlıq Şirvan və onu əhatə edən ərazilərdən toplanılmış su obyekti adlarının cədvəli və xəritə-sxemi verilmişdir.

Açar sözlər: Böyük Qafqaz, Dağlıq Şirvan,  mikrohidronim,  Taxtayaylaq,  Qoturnohur

ƏDƏBİYYAT

  1. Abasova M. Bəndəliyev N.S. Məmmədov X. Bö­yük Qafqazın cənub-şərq hissəsinin toponimləri. Bakı, 1993. Səh. 117-118.
  2. Bəndəliyev N.S. Təbii tələ. “Yeni Şirvan” qəzeti, Şamaxı, 1971, №144 (3674).
  3. Bəndəliyev N.S. Dağlıq Şirvanın toponimləri. Ba­kı, 2009, 254 s.
  4. Ciddi H. Şirvan gavur qalası haqqında. Elm və həyat. Bakı, 1975.№7 səh 28
  5. Eyvazova R. Əfqanıstanda türk mənşəli topo­nim­lər. Bakı, 1995, 254 s.
  6. Kononov A.N. О сематике слова «кара» и »ак» в тюркской географической терменологии Изд. от­деления общ. Наук АН Таджикской ССР. 1934, 84 c.
  7. Статистических данные о населении Закав­каз­ского Края. Извлеченных из посемейных списков. Тифлис, 1886, 1893.

 

Çapa qəbul olunub: 30 avqust 2020

Məqaləni yüklə