Coğrafiya və təbii resurslar

COĞRAFİ FİKİR TARİXİNDƏ YENİ ELMI TAPINTI

A.T.Haqverdiyev, B.B.Kərimov

AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr. 115

Xülasə. Məqalədə Azərbaycanın coğrafi fikir tarixində yeni tədqiqat səhifələrindən biri sayılacaq Əbu Talib xan Təbriziyə aid, ona dünya şöhrəti gətirmiş üç cilddən ibarət «Məsiri-Talibi fi biladi-ifrənci» adlanan səyahətnaməsi haqqında məlumat verilmişdir. Coğrafi baxımdan elmi ictimaiyyətə məlum olmayan bu əsər elm tarixində ayrıca kompleks şəkildə tədqiq edilməmişdir.

ƏDƏBİYYAT:

  1. Bağırov Əkrəm. Azərbaycan türkü Əbu Talıb Xan Təbrizi. Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mə­dəniyyəti tarixi problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş XIII Respublika elmi konfransının materialları (Bakı, 24 may, 2013). Bakı, “Elm və təhsil”, 2013 s. 95-97.
  2. Məhəmmədəli Tərbiyət. Danişməndani-Azər­baycan (Tərcümə edənlər: İsmayıl Şəms, Qafar Kəndli). Bakı, 1987.
  3. V.Musalı. Azərbaycan təzkirəçilik tarixi. Bakı, 2012.

 

Məqaləni yüklə