Coğrafiya və təbii resurslar

COĞRAFİ EKOLOGİYANIN ALİ TƏHSİL SİSTEMİNDƏ TƏDRİSİNİN BƏZİ PROBLEMLƏRİ

E.Y.Seyidova

Naxçıvan Dövlət Universiteti

AZ7012, Universitet şəhərciyi, Naxçıvan şəhəri

[email protected]

 

X ü l a s ə

Məqalədə ali təhsil sistemində coğrafi ekologiyanın problemlərindən, fən­lərarası əlaqədən və ekologiya fənninə inteqrasiya etməsinin son elmi nəti­cələrindən bəhs olunur. Bu istiqamətdə istər xarici, istərsə də yerli ədəbiyyatlar hərtərəfli təhlil edilərkən,  coğrafi ekologiya bir çox alimlər tərəfindən elmlərarası sahə kimi qəbul edilsə də, onun coğrafi təmayüllü elmi-nəzəri və elmi-metodik məsə­lə­ləri ilə əlaqədar tədqiqatlarına böyük ehtiyac duyulduğu qənaətinə gəlin­miş­dir. Məqalədə qeyd edilir ki, coğrafi ekologiya və ya ekocoğrafiya vahid coğ­rafiyanın, yəni həm fiziki, həmdə iqtisadi coğrafiyanın əsasında formalaşaraq, təbii-ərazi və ərazi-istehsal sistemlərini öyrənərkən  elmin ekoloji aspektlərini də ön plana çəkir. Nəticədə müəyyənləşdirilmişdir ki, təbiət-əhali-istehsal prosesləri ara­sın­dakı çoxtərəfli əlaqə və qarşılıqlı təsirin öyrənilməsində  coğ­rafi ekologiya geniş imkanlara malikdir və mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Açar sözlər: Ekocoğrafiya, fənlərarası əlaqə, ekosistem, coğrafi biliklər, təhsil.

 

ƏDƏBİYYAT

  1. Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. Fiziki coğrafiya. Bakı: Avropa 2014, 530 s.
  2. Göyçaylı Ş.Y. Coğrafiya və Coğrafi ekologiyanın problemləri. Вakı: “Ulu” İKF, 2004, 266 s .
  3. Məmmədov Q.Ş., Xəlilov M.Y. Ekologiya və ətraf mühit. Bakı: Elm, 2004, 504 s.
  4. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера .– Москва: АСТ, 2001. – 383 с.
  5. Голубев Г.Н. Геоэкология. – Москва: ГЕОС, 1999. – 338 с.
  6. “Ekoloji təhsil və maarifləndirmə üzrə dövlət proq­ramlarının tərtib edilməsi Qaydaları”nın təsdiq edil­məsi barədə Azərbaycan Respublikası nazirlər ka­bine­ti­nin qərarı. Mənbə: https://e-qanun.az/framework/2184

 

Çapa qəbul olunub: 18 dekabr 2022

Məqaləni yüklə