Coğrafiya və təbii resurslar

CEYRANÇÖL ALÇAQDAĞLIĞIN BİTKİ ÖRTÜYÜ VƏ ANTROPOGEN TRANSFORMASİYASI

M.Y.Xəlilov, İ.Ə.Quliyev

Azərbaycan MEA akad H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ1143, Bakı, H.Cavid prosp., 115

[email protected]

 

X ü l a s ə

Məqalənin əvvəlində tədqiqat ərazisinin fiziki-coğrafi şəraiti (geoloji qu­ru­lu­şu, geomorfoloji xüsusiyyətləri, iqlimi və torpağı) haqqında qısa məlumat ve­ri­lir. Məqalədə Ceyrançöl alçaqdağlığında geniş yayılan səhra, yarımsəhra və boz­qır bitki formasiyalarının xarakteristikası və flora tərkibi verilməklə ya­naşı, həm də ərazidə az yayılan tuqay, arid meşə və bataqlıq bitkiləri haqqında da məlumat verilir. Antropogen təsir nəticəsində təbii bitki növləri sinantrop (ruderal, seqetal) növlərlə əvəz olunur. Məqalədə, həm də heyvanların sis­tem­siz və normadan artıq otarılması ilə bağlı məsələlərə toxunularaq yem bit­ki­lə­ri­nin sıradan çıxması və zərərli otlarla əvəz olunmasından bəhs olunur. Əra­zi­dən səmərəli istifadə edilməsi üçün tövsiyyələr irəli sürülür. Bura otlaq döv­riyyəsi sisteminin tətbiqi, otlaqların səthi yaxşılaşdırılması, düzən hissədə isə tarlaqoruyucu meşə zolaqlarının salınması daxildir.

Açar sözlər: səhra, yarımsəhra, bozqır, bitkilik, efemerlər, sinantrop

ƏDƏBİYYAT

  1. Bağırova A.X. Eldar düzünün səhra bitkiliyi. AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri. XXXVI cild, Bakı, 2016. s.168-173.
  2. Алиев Г.А., Халилов М.Ю. Прикуринские ту­гайные леса Азербайджана, Баку. Элм-1976. 134 с.
  3. Асадова К.К. Комплексная оценка зимних пас­тбищ Джейранчельского массива и их ра­ци­о­наль­ное использование. Автор.дисс.к.б.н., Баку, 2008.
  4. Александрова В.Д. Изучение смен рас­ти­тель­ного покрова. Изд. Наука. М.-Л.-1964.т.3, с.300-447.
  5. Ахмедова С.З. Биоразнобразие и эко­сис­те­мы растительного покрова Джейранчельского и Ад­жи­ноурского массивов Азербайджана. Гянджа, 2004, 217 с.
  6. Вермишев Х.А. Джейранчельские зимние пас­тбища Елизабетпольского и Казахского уездов Ели­забетпольской губернии. Тифлис, 1890, т.2, с.18-27.
  7. Гросгейм А.А., Колаковский А.А. Гео­бо­та­ни­ческий очерк зимних пастбищ левобережной час­ти Казахского уезда. Тру­ды по геоботаническ. обл. пастб. Азер­бай­джа­на. вып.3. 1929. с. 34-56.
  8. Исаев М.М. Растительность зимних пас­т­бищ Азербайджана и их кормовое значение. Ав­тор. дисс.док.б.н., Баку, 1957, 35 с.
  9. Медведев Л.С. Эльдарская сосна. тр. Тиф­лисского Ботанического сада. вып. 4, 1902, с.192.

Məqaləni yüklə