Coğrafiya və təbii resurslar

CEYRANÇÖL ALÇAQ DAĞLIĞI GEOSİSTEMLƏRİNİN TƏBİİ EHTİYAT POTENSİALININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

M.C.İsmayılov, E.Ş.Məmmədbəyov, M.İ.Yunusov, S.M.Zeynalova, K.E.Mahmudova

AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H. Cavid pr., 115

Xülasə. Məqalə Azərbaycanın intensiv kənd təsərrüfatı, xüsusilə heyvandarlığın güclü inkişaf etdiyi re­gi­onlardan biri olan Ceyrançöl alçaq dağlığının təbii ehtiyat potensialının tədqiqinə həsr olun­muş­dur. Tədqiqatlar nəticəsində Ceyrançöl alçaq dağlığı müasir landşaftlarının ekoloji potensialı, antro­po­gen təsirlər nəticəsində transformasiyası, onlardan istifadənin optimallaşdırılması mü­əy­yən­ləş­di­ril­miş və yekunda ərazi geosistemləri təbii ehtiyat potensialına görə qruplaşdırılaraq “Arc GİS” proq­­ra­mında elektron xəritəsi tərtib olunmuşdur.

 

ƏDƏBİYYAT

 1. Budaqov B.Ə. Azərbaycan Respublikası əra­zi­si­nin ekoloji gərginlik dərəcəsinə görə ekoloji-coğrafi ra­yonlaşdırılması. Təhlükəli təbiət hadisələrinə həsr edil­miş elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, “Elm”, 1984, səh. 135-150.
 2. İsmayılov M.C. Kür-Araz dağarası çökəkliyinin landşaft-ekoloji rayonları. ACC-nin əsərləri. Bakı, 2006. X cild səh.107-113.
 3. Məmmədbəyov E.Ş., Yunusov M.İ., İsmayılov M.C. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı landşaftlarının daya­nıqlıq dərəcəsinə və ekoloji müxtəlifliyinə görə qiy­mətləndirilməsi. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiy­yə­ti­nin əsərləri, X cild, Bakı 2006, səh. 138-141.
 4. Məmmədov R.M., M.C.İsmayılov. Azərbay­can­da landşaftların təbii ehtiyat potensialının qiymət­lən­di­ril­məsi və ondan səmərəli istifadə edilməsi. Azərbaycan Coğ­rafiya Cəmiyyətinin əsərləri, XVIII cild, Ba­kı, 2013,səh.10-19.
 5. Mikayılov A.A. Ceyrançöl- Acınohur öndağlığı landşaftının formalaşmasına relyefin təsirinin tədqiqi (aero­kosmik şəkillərin  tətbiqi ilə), AMEA Coğrafiya İns­ti­tutunun  fondu. Bakı, 1982.
 6. Müseyibov M.A., Süleymanov M.Ə. Ceyrançöl alçaq dağlığının təbii landşaftı . Bakı, 1975, 136 səh.
 7. Süleymanov M.Ə. Azərbaycanın təbii və an­tro­po­gen landşaftlarının inkişaf qanunauyğunluqları. Bakı, 2005.
 8. Süleymanov M.Ə. Ceyrançöl-Acınohur ön dağ­lı­ğı­nın təbii landşaftları. Coğrafiya elmləri namizədi dis­ser­tasiyası. Bakı, 1965.
 9. Исаченко А.Г. Экологический потенциал ланд­­шафта, расселения, хозяйственная освоенность  тер­ритори. География в   школе, 2001, № 3, с. 3-11.
 10. Исаченко А .Г. Экологический  потенциал  ланд­шафта. Изв. ВГО , 1991, Т. 123., Вып. 4, стр 305-316
 11. Исаченко А .Г. Оптимизация природой среды. М. “Мысль “, 1980, – 228 с
 12. Мамедов Р.М., Ализаде Э.К., Гасанов М.С. Оцен­ка ландшафино-рекреционного потенциала Шир­ванского нациольного Парка и окружаюшей тер­ритории. Тр. АГО, Баку,2009, Т.X, с.14-21.
 13. Мухина Л.И. Принчипы и методы техно­ло­ги­чес­кой оченки природных комплексов. М., 1973, 95с.
 14. Рюмин В.В Природный потенциал гео­сис­тем и его районирование. В кн.  Эколого- гео­гра­фи­ческое кар­тографирование и райо­ни­ро­ва­ние Си­бири. Но­ва­си­бирск., 1990, С. 139-144.
 15. Сольнцев Н.А. Природный географический ланд­шафт и некоторые его общие закомерности. Тр. II Всесоюз геогр. счезда. М., 1948, Т.1. стр. 258-269.
 16. Эйюбов А.Д. Агроклиматическое райони­ро­ва­ние Азербайджанской ССР. Изд. АН Азер­бай­джан­ской ССР. Баку 1968,187с.

Məqaləni yüklə