Coğrafiya və təbii resurslar

ÇAYLARIN EKOLOJİ AXIMININ TƏYİNİ METODİKASI

F.Ə.İmanov1, R.H.Verdiyev2, R.F.Rəcəbov3, A.A.Nuriyev1

1Bakı Dövlət Universiteti, AZ 1148, Bakı ş., akademik Zahid Xəlilov 23

2 Elmi Tədqiqat Hidrometeorologiya İnstitutu, Bakı ş., Heydər Əliyev prospekti 10

3FHN Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyi, AZ1000, Bakı ş. R.Rza küçəsi 51

[email protected]

Xülasə. Məqalədə göstərilmişdir ki, indiki şəraitdə Azərbaycanda çayları landşaft elementi kimi on­ların ekoloji xidmət funksiyalarını qoruyub saxlamağa imkan verən  sadə metodun işlənməsi daha məqsədəuyğundur. Gəncəçayın misalında çayların ekoloji axımını qiymətləndirmək üçün təklif olu­nan  metodika təqdim olunmuşdur.

 

ƏDƏBİYYAT

 1. Вода России. Малые реки 2001. Под ред. А.М. Черняева; ФГУП РосНИИВХ. Екатеринбург: Изд-во «АКВА-ПРЕСС».
 2. Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. 2006. Пот­ребление воды: Экологический, экономический, со­циальный и политический аспекты.: Наука, Москва.
 3. Дубинина В.Г., Косолапов А.Е., Коронкевич Н.И., Чебанов М.С. 2009. Методические указания по нормированию допустимого безвозвратного изья­тия речного стока и установлению экологического стока (пропуска). // Федеральные государственное учреждение и Межведомственная гидрологическая Комиссия. М.
 4. Иманов Ф.А. 2000. Минимальный сток рек Кавказа. Изд-во “Нафта -пресс”, Баку.
 5. Коренева И.Б., Христофоров А.В. 1993. Об оценке минимального экологически достаточного стока воды в реках. Вестник МГУ. Сер.5 География. № 1. с.77-83.
 6. Кумсиашвили Г.П. 2005. Гидроэкологический потенциал водных ресурсов. ИКЦ «Академкнига», Москва.
 7. Нежиховский Р.А. 1990. Гидролого-экологи­ческие основы водного хозяйства: Гидрметеоиздат, Ленинград.
 8. Никитина О.И. 2015. Экологический сток и его значение для пресноводных экосистем. Экологи­ческий сток в бассейне Амура // Всемирный фонд дикой природы (WWF)  России.  (Отчет), Москва.
 9. Фащевский Б.В. 1996. Основы экологической гидрологии. Экоивест, Минск.
 10. Фролова Н.Л. 2012. Гидрологические ограни­чения природопользования // Вопросы географии. Сб. 133: Географо-гидрологические исследования. Издательский дом «Кодекс», Москва.
 11. Benítez, C. and Schmidt, G.2012. Analysis of implementation of Environmental Flow in the wider context of the river basin management plans (Report drafted in the framework of the Comparative Study of Pressures and Measures in the Major River Management Plans.Task 3d: Water Abstraction and Water Use).
 12. Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive. 2015. European Commis­sion Guidance Document № 31.
 13. Linnansaari,T., Monk, W.A., Baird, D.J. and Curry, R.A. 2012. Review of approaches and methods to assess Environmental Flows across Canada and inter­nationally. DFO Can. Sci. Advis. Sec. Res. Doc. 2012/039.viii.
 14. Petts G.E. 2009. Instream Flow Science For Sus­tainable River Management. JAWRA Journal of the American Water Resources Association 45:1071–1086. doi: 10.1111/j.1752-1688.2009.00360.x
 15. Tharme R.E. A global perspective on environ­mental flow assessment emerging trends in the develop­ment and application of environmental flow metodo­logies for rivers . River research and applications-19-2003- pp. 397-441.
 16. EU Water Framework Directive, (2000/60/EC) 2000, European Communities.

Məqaləni yüklə