Coğrafiya və təbii resurslar

AZƏRBAYCAN-TÜRK MƏNŞƏLİ TOPONİMLƏRİN ŞƏRQİ AVROPA VƏ SİBİR ƏRAZİLƏRİNDƏ PARALELLƏRİ HAQQINDA

V.N.Bəndəliyev ETSN yanında Milli Hidrometeorologiya Xidməti Dəniz Mərkəzi Bakı Bulvarı HM [email protected] […]

BAKI–SİYƏZƏN AVTOMAGİSTRALINDA AVTONƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN İNSAN SAĞLAMLIĞINA TƏSİR XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Ə.A.Əliyev AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu, AZ 1143, Bakı, H.Cavid pr., 115 […]

BAKI ŞƏHƏRİ ƏHALİSİNİN MƏŞĞULLUQ STRUKTURU: DİNAMİKASI VƏ İNKİŞAF MEYİLLƏRİ

Z.A.Mirzəyeva Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu […]

LƏNKƏRAN-ASTARA İQTİSADİ RAYONUNUN KƏND TƏSƏRRÜFATININ ƏRAZİ TƏŞKİLİNİN MÜASİR PROBLEMLƏRİ

  N.Ə.Paşayev, H.Ə.Yunuszadə Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya […]

GƏNCƏ FİZİKİ-COĞRAFİ RAYONUNUN BİTKİ ÖRTÜYÜNÜN DİNAMİKASININ NDVI ƏSASINDA TƏHLİLİ

  T.V.Qasımova Bakı Dövlət Universiteti, AZ 1148, Bakı ş., Akad. Z.Xəlilov küç. 33 […]

MUĞAN DÜZÜNDƏ AQROLANDŞAFTLARIN FORMALAŞMASI VƏ STRUKTUR FUNKSİONAL XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  L.M.Məhərrəmli  Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu […]

BÖYÜK QAFQAZIN ŞİMAL-ŞƏRQ YAMACININ MƏNİMSƏNİLMƏSİNDƏ İQLİM AMİLLƏRİNİN ROLU

  G.N.Hacıyeva   Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu […]

BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB YAMACI ƏRAZİSİNDƏ YAYILAN SÜXUR, TORPAQ, LİL VƏ BİTKİLƏRİN BİOGEOKİMYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNƏ DAİR

H.L.Mustafabəyli AMEA, Şəki Regional Elmi Mərkəzi, AZ 5500, Şəki ş. L. Abdullayev k. […]

HƏKƏRİÇAY HÖVZƏSİNDƏ YAYILAN DAĞ-MEŞƏ TORPAQLARININ İŞĞALDAN ƏVVƏLKİ VƏZİYYƏTİ VƏ ONLARIN BƏRPASI YOLLARI

  M.Ə.Məmmədov, A.M.Zülfüqarova Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Ə.Əliyev adına […]

ABŞERON YARIMADASI VƏ ONUN AKVATORİYASINDA TEMPERATUR REJİMİNƏ İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİNİN TƏSİRİ

  N.N.İsmayılova Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu. AZ1143, […]