Coğrafiya və təbii resurslar

CƏLİLABAD COĞRAFİ ADININ ETİMOLOGİYASI HAQQINDA

N.G.Məmmədov

Bakı Dövlət Universiteti

AZ 1148, akad. Z.Xəlilov küç., 23

Xülasə. Bu coğrafi adın tarixi mənbələrdə Hasilli, Həməşərə, Mişarçay, Astraxanbazar və Cəlilabad yazılış variantlar vardır. Ərazisi eramızdan əvvəl III-IV əsrlərdən məskunlaşdırılmışdır. Q.Qey­bullayev Hasıllı (İsallu) toponimini Əfşar tayfasının adı ilə bağlayır. T.Əhmədov Hasıllı coğrafi adına XIII əsrdə Asiyadan Azərbaycana köçürülmüş tayfalardan biri ilə, V.V.Bartold isə oğuzlarla bağlayır, N.Məmmədov Həməsərə toponimini tayfa adı olduğu fikrini irəli sürür.

ƏDƏBİYYAT

 1. Bakıxanov A.A. 1951. Gülüstani-İrəm. Bakı.
 2. Бартольд В.В. 1963.Сочинения. Т.Т. I-IX Москва.
 3. Геубуллаев Г.А. 1986. Топонимия Азербай­джана. “Елм” Баку.
 4. Qeybullayev Q. 1990. Qarabağ ( etnik və siyasi tarixinə dair). Elm. Bakı.
 5. Географический и статистический словарь. П., -М., 1846.
 6. Əlizadə A. 1987. Cəlilabad. İşıq nəşriyyatı, Bakı.
 7. Əsgərov R. 1985. Bir daha Həməşərə haqqında. “Elm və həyat” jurnalı. Bakı, №3.
 8. Əsgərov R. 1972. Həməsərə şəhəri və Qazan kös­ku haqqında. “Elm və həyat” jurnalı, Bakı. №2.
 9. Əhmədov T. 1984. El-obamızın adları. Gənclik nəşriyyatı, Bakı.
 10. Карта Закафказского края. 1986.Масштаб 20 верст в дюме.
 11. Məmmədov N.G. 1999. Azərbaycan Respublika­sının oronimləri. Bakı.
 12. Məmmədov N. 1973. Muğan və Salyan düzən­likləri regionunun toponimik lüğəti. Tarix, ictimaiyyət, coğrafiya tədrisi. Metodik məqalələr məcmuəsi, mart-aprel, “Azərbaycan” jurnalına əlavə. Bakı. №2 (56).
 13. Обозрение Российский владении За Кавказом в статистическом етнографическом, топографичес­ком и финансовом отношении. Произведение издан­ное по высочоишему соизвлению ч. III, 1836, Санкт Петербург.
 14. Топографическая карта Азербайджанской СССР. Масштаб 1:200000, 1939.
 15. Оруджев Г.А. О появлении русских топони­мов в Азербайджана (ХЫХ начало ХХ вв.) Матери­алы научной конференции посвященной изучению топонимии Азербайджана. Баку- 1973.
 16. Nəbiyev N. 1982. Coğrafi adlar (izahlı lüğət). ADU nəşriyyatı. Bakı.
 17. Велиев М.Г. 1925. Населения Азербайджана – «Музей етнографических сокровищ» Азербай­джанский настольный календарь. Баку.
 18. Yüzbaşov P., Məmmədov N. 1972. Muğanın təh­rif olunmuş yer adları. Tarix, ictimaiyyət, coğrafiya təd­risi. Metodik məqalələr məcmuəsi, mart-aprel, Bakı №2.

Məqaləni yüklə