Coğrafiya və təbii resurslar

BÖYÜK QAFQAZIN ŞİMAL-ŞƏRQ YAMACININ MEŞƏ ÖRTÜYÜ VƏZİYYƏTİNİN PEYK TƏSVİRLƏRİ ƏSASINDA QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

V.M.Məmmədəliyeva

MSN Milli Aerokosmik Agentliyi, Ekologiya İnstitutu,

Bakı ş., S.S.Axundov küç. 1E

[email protected]

Xülasə. Təqdim edilən məqalədə Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacının meşə örtüyü ArcGİS proqramı vasitəsilə işlənmişdir. Emal nəticəsində Quba-Xaçmaz bölgəsinin meşə örtüyü, onun keyfiyyət, kə­miyyət və spektral xüsusiyyətləri aşkarlanmışdır.

ƏDƏBIYYAT

1.Mikayılov A.A., Rüstəmov Q.I., Rüstəmova A.M., Həsənəliyeva L.H. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacındakı landşaft komplekslərinin ekogeokimyəvi xüsusiyyətləri. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri, 2013, №4.

2.Мусеибов М.А. Ландшафты Азербайджанской Республики. Баку: БГУ, 2003, с. 151.

3.http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10.3/tools/3d-analyst-toolbox/an-overview-of-the-3d-analyst-toolbox.html.

4.COGRAFI BILGI SISTEMLERI+ArcGIS.pdf.

5.http://www.isoline-gis.ru/gis_about.html.

6.http://www.progis.ru/win/wingis2000.html.

 

Məqaləni yüklə