Coğrafiya və təbii resurslar

BÖYÜK QAFQAZIN ŞİMAL-ŞƏRQ YAMACININ DAĞ-MEŞƏ LANDŞAFTLARININ TRANSFORMASİYASININ EKOGEOMORFOLOJİ AMİLLƏRİNİN TƏDQİQİ

İ.İ.Mərdanov,T.D.Ağayev, N.Ş.Eldarov

Sumqayıt Dövlət Universiteti, AZ 5008, Sumqayıt ş., 43-cü məhəllə

[email protected]

X ü l a s ə. Təqdim edilən məqalədə çöl tədqiqatlarının və kosmik çəkiliş mate­rial­ları­nın emalı əsasında ərazidə formalaşmış ekzodinamik proseslərin və mühitin xüsusiyyətləri təhlil edilmişdir. Kos­mik şəkillərin emalı nəticəsində tədqiqat ərazisinin 1:200000 miq­yaslı üfüqi parçalanma xəritəsi tərtib olunmuş, bu xəritə əsasında eko­geo­mor­foloji baxımdan ən gərgin ərazilərin müəyyən edil­məsinə cəhd gös­tə­ril­miş­dir. Tədqiqatlar dövründə toplanmış məlumatlar əsa­sında Böyük Qafqazın şi­mal-şərq yamacında dağ-meşə qurşağında land­şaft­ların transformasiya də­rə­cələri qruplaşdırılmış, dağ meşələrinin sıxlığının za­man dinamikası gös­tə­ril­miş, bu landşaftların formalaşmasına təsir göstərən amil­lər təhlili edilmiş, təd­qiqat ərazisində inkişaf edən sürüşmələrin land­şaftlarının parçalanma və yek­cinslik dərəcələri müəyyən edilmişdir.

Açar sözlər: şimal-şərq yamacı, dağ meşə qurşağı, ekzodinamik proses, videotəsvir, landşaftlar, sürüşmələr

ƏDƏBİYYAT

 1. Əliyev Ə.A., Hacıyeva G.N. Böyük Qafqazın şi­mal-şərq hissəsinin ekocoğrafi problemləri, AMEA-nın xəbərləri, yer elmləri, №3-4, 2014, s. 62-65.
 2. Ализаде Э.К., Тарихазер С.А., Кучинская И.Я., Гулиева С.Ю. Ландшафтно-геоморфологическая оцен­ка рекреационного потенциала горных ге­о­сис­тем (На примере азербайджанской части Большого Кав­каза), Устойчивое развитие горных территорий, 2017, т. 9, №2(32), с.130-140.
 3. Qəribov Y.Ə., İsmayılova N.S., Sədullayev R.R. Bö­yük Qafqazın şimal-şərq yamacı təbii landşaftlarının antropogen transformasiyası və müasir yüklənməsinin kosmik şəkillərdən alınan informasiyalarla tədqiqi, Bakı Universitetinin Xəbərləri, Yer elmləri bölməsi, 2014, №4, s. 111-117.
 4. Məmmədov R.M. Landşaft planlaşdırılması: ma­hiy­yəti və tətbiqi. Bakı: Elm və bilik, 2016, 292 s.
 5. Гасанов М.С. Изменение климата в Азер­бай­джа­не и его влияние на охраняемые биосферные объ­екты, Устойчивое развитие горных территорий, 2015, т. 7, №2(24), с.33-37.
 6. İbrahimov T.O. Şahdağ Milli Parkının landşaftı, Coğ­rafiya və təbii resurslar, №1, 2016, s. 24-28.
 7. Алиев Г.А. Почвы Большого Кавказа (в пре­де­лах Азербайджанской ССР): Ч.I.- Баку: Элм,1978.- 157 с.
 8. Марданов И.И., Абдурахманова И.Г. Экзо­ген­ное рельефообразование в высокогорной части Се­ве­ро-Восточного склона Большого Кавказа, Изв. Азерб. Нац. Аэрокосмич. Агенства, физико-тех­ни­чес­кие проблемы дистанционного зондирования Зем­ли, ISSN 0235-6031. Том 10, №1-2 (10). Баку, 2007. С.61-65.
 9. Тавасиев Р.А., Галушкин И.В. Опасные при­род­ные процессы в Цейском ущелье и их влияние на рек­реационный комплекс, Вестник ВНЦ. Том 7. №2. Вла­дикавказ. 2007. С.23-29.
 10. Хацаева Ф.М. Дешифрирование оползней на аэро­фотоснимках горной территории РСО-Алания, Ус­тойчивое развитие горных территорий, 2015, №1(23), с.59-64.
 11. Rainer Bell, Helene Petschko, Matthias Röhrs and Andreas Dix. Assessment of landslide age, landslide persistence and human impact using airborne laser scan­ning digital terrain models, Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography, Special Issue: Thematic Issue: Concepts and implications of environmental change and human impact: studies from Austrian geomorphological re­search, March 2012, Volume 94, Issue 1, pp. 135–156.
 12. Thomas Glade, Michael J. Crozier. Landslide ge­o­morphology in a changing environment, Geomor­pho­lo­gy, Volume 120, Issues 1–2, 1 August 2010, Pages 1-2.
 13. Mərdanov İ.İ., Ağayev T.D., Kazımov M.Ə., El­da­rov N.Ş. Böyük Qafqazın yüksək dağlığında aq­ro­eko­loji müvazinətin təmininin əsas istiqamətləri, Sumqayıt Döv­lət Universiteti, “Elmi xəbərlər”, təbiət və texniki elm­lər bölməsi, cild 10, №2, Sumqayıt, 2010, s.65-67.
 14. Mardanov I., Agayev T. The Geosystem Ana­lysis of Exogenesis of High-Mountain Landscapes of the Basin of the River Girdymanchay in Azerbaijan, In­ter­national Journal of Geosciences, 2015, 6, 1254-1260.

Məqaləni yüklə