Coğrafiya və təbii resurslar

BÖYÜK QAFQAZIN ŞİMAL – ŞƏRQ YAMACI AQROİRRİQASİYA LANDŞAFTLARI STRUKTURUNUN TƏDQİQİ

Y.Ə.Qəribov, N.S.İsmayılova

AZ 1114, Bakı Dövlət Universiteti, akad. Z. Xəlilov 23

[email protected]

[email protected]

Xülasə. Böyük Qafqazın şimal–şərq yamaclarının müasir landşaftlarının struktur-funksional xüsu­siy­yətlərinin təhlili göstərir ki, aqroirriqasiya landşaftlarının formalaş­ması, dinamikası və insanlar tərəfindən tənzimlənməsi antropogen yüklərin həcmindən, davamiyyət müddətindən asılıdır. Regionun müasir landşaft strukturunda çoxəsrlik antropogen transformasiyası dərin izlər qoy­muş­dur.

ƏDƏBİYYAT

  1. Будагов Б. А. Микаилов А. А., Развитие и фор­мирование ландшафтов Юго-Восточного Кавказа в связи с новейшей тектоникой. Баку. 1985.
  2. Babayev M. R., Cəfərov A. B., və b. Xırda tə­sər­rü­fat torpaq­larının öyrənilməsi, istifadəsi və bo­nitirovkasına dair metodik tövsiyələr. Bakı, 2000, 88 s.
  3. Məmmədov Q. Ş. Azərbaycan torpaqlarının ekolo­ji qiymət­ləndirilməsi. Bakı, Elm, 1998.
  4. İsmayılov M. C. Şollar düzü və Lənkəran ovalığı landşaftlarının dinamikası. Azərb. SSR EA-nın Xəbərləri. Yer elmləri seriyası. 1986, № 3, səh. 42 – 49.
  5. Qəribov Y.Ə., İsmayılova N.S. Cənub-Şərqi Qaf­qa­zın şimal-şərq yamacı aqroirriqasiya landşaftlarının formalaşmasında suvarmanın rolu. BDU-nun xəbərləri. Təbiət elm. ser. Bakı 2007 № 3. s 103-107.
  6. Qəribov Y.Ə. Azərbaycan Respublikasının müasir landşaftlarının antropogen transformasiyası. Bakı-2011. 298 s.
  7. Qəribov Y.Ə. Azərbaycan Respublikasının təbii landşaftlarının optimallaşdırılması. Bakı-2012. 215 s.

Məqaləni yüklə