Coğrafiya və təbii resurslar

BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB YAMACININ SU EHTİYATLARINDAN ƏHALİNİN SU TƏMİNATINDA İSTİFADƏNİN SOSİAL-COĞRAFİ QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Ü.T.İsmayılova 

Bakı Dövlət Universiteti

AZ 1148, akad. Z.Xəlilov küç., 23

[email protected]

Xülsaə. Məqalədə Böyük Qafqazın cənub yamacında yerləşmiş Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunun (İCR) inkişafının su təminatı səviyyəsinin yüksəldilməsi məsələləri təhlil edilir, regionun çay höv­zələrində su ehtiyatlarının formalaşmasının coğrafi şəraiti ilə əhali və təsərrüfat sahələrinin  su təmi­natının qarşılıqlı əlaqələndirilməsi yolları araşdırılır. Əhalinin su təminatının rayon və şəhərlər üzrə müasir vəziyyəti, istifadəsinin təşkilində olan çatışmazlıqların səbəbləri aydınlaşdırılır və yerli şə­raitə uyğun sudan qənaətlə istifadəsi üzrə təkliflər verilir.

 

ƏDƏBİYYAT

  1. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2015. Bakı. ARDSK. 2015, 804 s.
  2. Azərbaycan regionları 2014. ARDSK . Bakı. Sə­da, 2014, 651 s.
  3. Adıgözəlov F.S. Sudan istifadənin sosial-iqtisadi səmərəliliyi. Bakı. Azərnəşr. 1990. 152 s.
  4. Qaşqay R.M. Su ehtiyatları. Azərbaycan Respub­likasının konstruktiv coğrafiyası (B.Ə.Budaqovun re­daktəsi ilə). Bakı. Elm. I cild 1999. 246 s.
  5. 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikası əhalisinin sayı və təbii artım. Statistik bülleten. Bakı, 1995. 42 s.
  6. İmanov F.Ə. Qafqaz çaylarının minimal axınları. Bakı: Nafta-press. 2000. 298 s.
  7. Əliyev F.Ş. Azərbaycan Respublikasının yeraltı suları, ehtiyatlarından istifadə və geoloji problemləri. Bakı: Çaşıoğlu, 2000, 326 s.
  8. Gasanov T.G., Babayev M.R., Ismayilova U.T. Macroeconomic analysis of ecologization of the eco­nomy in Azerbaiyan Republic: problems and ways to solve  then.423-433. Cambridge, Journal of  Education and Science №1(15, (January-June), Volume III. “Сam­bridge University Press”, 2016. 423-433 p.
  9. www.oilfund.az

Məqaləni yüklə