Coğrafiya və təbii resurslar

BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB YAMACINDA YAYILAN QONUR-DAĞ-MEŞƏ TORPAQLARININ MÜASİR VƏZİYYƏTİ

M.Ə.Məmmədov

AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr. 115

[email protected]

Xülasə. Məqalədə Böyük Qafqazın cənub yamacında yayılan qonur-dağ-meşə torpaqlarının fiziki-kim­yəvi tərkibi araşdırılır və əvvəlki illərdə aparılmış eyniistiqamətli tədqiqatlarla müqayisəli təhlili verilir. Torpaqların üst qatında fiziki-kimyəvi tərkibinin necə dəyişməsi, onun torpağın münbit­liyinə, meşələrin məhsuldarlığına təsiri və deqradasiyaya uğrama dərəcəsi öyrənilmişdir. Meşə­lərin  sahəsini genişləndirmək məqsədi ilə ərazilərin seçilməsi üçün təkliflər verilmişdir.

ƏDƏBİYYAT

  1. İ.Ə.Quliyev. Qafqaz, Karpat və Tyanşanın qonur-dağ-meşə torpaqlarının  morfogenetik xüsu­siyyətlərinin  müqayisəli səciyyəsi. “Coğrafiya və təbii resurslar”.  Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin  əsərləri,  2016, №1, s. 58 – 63.
  2. M.Y.Xəlilov, M.Ə.Məmmədov, M.K.Rəhimov. Böyük Qafqazın cənub yamacında meşə ekosistemlə­rinin bioloji müxtəlifliyinin antropogen deqradasiyası. Elmi hesabat. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun fond materialı , 2008 , 75 s.
  3. Г.А.Aлиев. Почв Большого Кавказа (в преде­лах Азербайджанаской республики). Часть 2, БАКУ-ЭЛМ -1994 с. 308
  4. Б.И.Гасанов. Буроземообразование в лесных почвах Азербайджана. Баку–элм-1983,138.
  5. Г.А.Саламов. Лесные почвы южного склона Большого Кавказа Азербайджанской ССР. БАКУ-ЭЛМ 1978. 160
  6. М.Э.Салаев. Диагностика и классификация почв Азербайджана. Баку–ЭЛМ -1991, с 238 с.

Məqaləni yüklə