Coğrafiya və təbii resurslar

BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB YAMACINDA AQROMETEOROLOJİ ŞƏRAİTİN PROQNOZLAŞDIRILMASI

M.K.Rəhimov, R.S.İsmayılov

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Xülasə. Məqalədə Böyük Qafqazın cənub yamacında çoxillik meteoroloji məlumatlar (1960-2010) əsa­sında aqrometeoroloji şəraitin proqnozu verilir. Vegetasiya dövrünün istilik təminatı və davamiyyə­tinin proqnoz tənlikləri və onların korrelyasiya əmsalları hesablanmış, eləcə də ilin isti dövründə 100-dən yuxarı temperatur cəmlərinin təminat əyriləri qurulmuşdur.

ƏDƏBİYYAT

  1. Həsənov M.S. Kiçik Qafqazda payızlıq buğdanın məhsuldarlığının iqlimlə əlaqəsi. Elm, Bakı-1999, 128 s.
  2. Rəhimov M.K. Gözlənilən iqlim dəyişmələrinin B.Qafqazın cənub yamaclarının aqroiqlim ehtiyatlarının təsirinin qiymətləndirilməsi. C.ü.f.d. dis.-nın avtorefe­ratı. Bakı-2012, 22 s.
  3. Səfərov S.H., Rəhimov M.K. Azərbaycanda müa­sir aqroiqlim ehtiyatlarının tədqiqinin bəzi problemləri. Hidrometeorologiya və ətraf mühitin monitorinqi, 4. 2007, 66-73 s.
  4. Анисимов О.А., Белолуцкая М.А. Применение геоинформационной системы для прогноза агрокли­матических характеристик. Метеорология и гидро­логия, 2001, №9,с.89-98.
  5. Руководство по агрометеорологическим прог­нозам. Том 1. Л.: Гидрометеоиздат, 1984, 309с.

Məqaləni yüklə