Coğrafiya və təbii resurslar

BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB YAMACI TORPAQLARININ ANTROPOGEN YÜKƏ HƏSSASLIĞININ LANDŞAFT PLANLAŞDIRILMASI MƏQSƏDİLƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

L.A.İsmayılova

Xülasə. Hər bir təbii komponent üçün həssaslıq səviyyəsinin təyin olunması üçün lazımi meyarların müəyyən olun­ması özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir. Təqdim olu­nan məqalədə torpaqların antropogen yükə həssas­lı­ğının qiymətləndirilməsinin ümumi metodiki xüsusiy­yətləri verilmişdir.

 

ƏDƏBİYYAT

  1. Алиев Г.А. Джафаров Б.А. Баку: Почво­ве­дение 1980. – 320 с.
  2. Будагов Б.А. Современные ландшафты Азер­байджана. Баку: «Элм», 1988. -265 с.
  3. Будагов Б.А. Геоморфология южного скло­на Большого Кавказа. Баку: «Элм», 1969. -198 с.
  4. Булатов В.И., Черных Д.В. Горные ланд­шафты: пространственная организация и эко­логи­чес­кая специфика. Аналит. обзор // СО РАН. ГПНТБ, ИВЭП. – Новосибирск, 2002.
  5. Климат Азербайджана. Под ред. Мадатзаде А.А. и Шихлинского Э.М., Баку: изд-во АН Азерб. ССР, 1968. -345 с.
  6. Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi. Bakı: Elm, 2005. – 880 s.
  7. Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları. Bakı : Elm, 2007. – 664 s.
  8. Салаев М.Э. Диагностика и классификация почв Азербайджана. Баку: Элм, 1991г. -240 с
  9. Сейфуллаев Б.А. Эксперимнтальные ланд­шафт­ные исследования Шеки-Закатальского поли­го­на методами дистационного зондирования. Фон­ды Ин-та географии АН Азербайджана, Баку, 1980, 99с.

 

Məqaləni yüklə