Coğrafiya və təbii resurslar

BÖYÜK QAFQAZ ÇAYLARININ YERÜSTÜ VƏ YERALTI AXIMININ ÇOXİLLİK TƏRƏDDÜDLƏRİ

F.Ə.İmanov1, İ.S.Əliyeva2

1“Azərsu”ASC, “Sukanal” Elmi-Tədidqiqat və Layihə İnstitutu

2Bakı Dövlət Universiteti

[email protected]

X ü l a s ə

Məqalə çayların yerüstü və yeraltı axımının çoxillik tərəddüdlərinin təh­li­linə həsr olunmuşdur. Müşahidə dövrü 1934-2017-ci illəri əhatə edən 17 hid­roloji məntəqənin məlumatlarından istifadə edilmişdir. Sıraların statistik struk­turu analiz edilmiş, axım göstəricilərinin sinxronluq dərəcəsi qiymət­lən­di­rilmiş, onların xətti  trend analizi yerinə yetirilmişdir. Sıraların stasionarlığı Fişer və Styudent meyarlarına görə qiymətləndirilmiş, avtokorrelyasiya əm­salı hesablanmışdır. Sinfaz və sinxron tərəddüdlərin təhlilində  müvafiq ola­raq fərq inteqral əyriləri və korrelyasiya metodu tətbiq olunmuşdur. Xətti trendlərin statistik əhəmiyyətliliyi cüt korrelyasiya əmsalı və onun standart xətasına görə qiymətləndirilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, hər iki axım göstəricisi sıralarının əsas hissəsinin bircinsliyi dispersiya və ya orta kə­miy­yətə görə pozulmuşdur. Baxılan sıralar yüksək avtokorrelyasiya ilə səciy­yə­lə­nir. Çayların yeraltı axımının çoxillik tərəddüdlərinin sinfazlığı və sin­xron­luq dərəcəsi yerüstü axım ilə müqayisədə daha yüksəkdir. Çayların böyük əksə­riyyətinin yeraltı axımı çoxillik dövr ərzində artır. Yerüstü axım sı­ra­la­rında isə müxtəlif işarəli trendlər aşkar olunmuşdur. Yeraltı axımın xətti trendlərinin çoxu, yerüstü axımın trendlərinin isə təqribən yarısı  statistik ba­xımdan əhəmiyyətlidir.

Açar sözlər: yeraltı axım, yerüstü axımı, çoxillik tərəddüdlər, sıranın stasionarlığı, avtokorrelyasiya əmsalı, korrelyasiya matrisi, xətti trend

ƏDƏBİYYAT

1.Imanov F.Ə., Ələkbərov A.B. Azərbaycanın su eh­tiyatlarının müasir dəyişmələri və inteqrasiyalı idarə edilməsi. Bakı: Mütərcim, 2017. -352 s.

2.İmanov F.Ə., Əliyeva İ.S. Böyük Qafqaz çaylarına yeraltı axımın illik qiymətlərinin təyini metodu // Su Problemləri, elm və texnologiyalar, № 2 (12), 2018. Ba­kı, s.17-26.

3.Mahmudov R.N. Müasir iqlim dəyişmələri və təhlükəli hidrometeoroloji hadisələr. Bakı, NAA, 2018. – 232s.

4.Бейтс Б.К., Кунцевич З.В., Палютикоф С.У,Ж.П. (ред.). 2008г.: Изменение климата и вод­ные ресурсы. Технический документ Межпра­ви­тель­ственной группы экспертов по изменению кли­мата, Секретариат МГЭИК, Женева, 228 с.

5.Водные ресурсы России и их использование // Под ред. проф. И.А.Шикломанова.–СПб.: Госу­дар­ственный гидрологический институт. 2008. – 600 с.

6.Евстигнеев В.М. Речной сток и гидро­ло­ги­чес­кие расчеты. М.: Изд-во МГУ, 1990. 304с.

7.Закономерности гидрологических процессов. Под редакцией Н.И.Алексеевского. М.: ГЭОС, 2012. – 736с.

8.Иманов Ф.А. Минимальный сток рек Кавказа. Баку, Изд-во «Нафта-Пресс», 2000.-298с.

9. Иманов Ф.А., Гасанова Н.И., Агаев З.Б. Мно­голетние колебания стока рек Азербайджана // Воп­росы географии, №145, Гидрологические изме­не­ния, Москва, Издательский дом «Кодекс», 2018, C.277-284.

10.Калинин Г.П. Проблемы глобальной гидро­ло­гии. Л.: Гидрометеоздат, 1968. 377с.

11.Рустамов С.Г.,  Кашкай Р.М. Водный баланс Азербайджанской ССР. Баку, Элм, 1978.-110 с.

12.Сикан А.В. Методы статистической обра­бот­ки гидрометеорологической информации. СПБ.: изд. РГГМУ, 2007.- 279с.

13.Dai, A. and K.E. Trenberth, 2002: Estimates of freshwater discharge from continents: Latitudinal and seasonal variations. J.Hydrometeorol., 3, 660-687

14.David A. Chin. Water-resources Engineering (Se­cond edition). Pearson Education International, USA, New Jersey, 2006.- 572 pp.

 15.Hodgkins,G.A., R.W Dudley and T.G.Hun­tington,2003: Changes in the timing of high river flows in New England over the 20th century.J.Hydrol., 278 (1-4), 244-252.

16.Hodgkins,G.A., R.W Dudley and T.G.Hunting­ton,2005: Summer low flows in New England during the 20th century. J.Am. Water Resources Assoc., 41(2), 403-412.

17.Karamouz M., Ahmadi A., Akhbari M. Ground­water hydrology: Engineering, Planning, and Mana­ge­ment. CRC Press. 2011. – 634pp.

18.UNESCO and UNESCO i-WSSM. 2019. Water Security and the Sustainable Development Goals (Series 1). Global Water Security Issues (GWSI) Series, UNESCO Publishing, Paris.

 

Çapa qəbul olunub: 30 avqust 2020

Məqaləni yüklə