Coğrafiya və təbii resurslar

BAKIYA DÜŞƏN ATMOSFER YAĞINTILARI HAQQINDA

M.S.Həsənov

AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı, H. Cavid pr., 115

 

Xülasə. Məqalədə Bakı şəhərinə düşən atmosfer çöküntüləri təhlil edilir. Yağıntıların orta çoxillik (1961-ci ilə qədər), norma (1961-1990) və son illər (1991-2012) üzrə miqdarı müqayisə edilir. Müəyyən edilib ki, 1961-1990-cı illərdə atmosfer yağıntılarının miqdarı çoxillik göstəriciyə nisbətən 19% artıb. 1991-2012-ci illərdə isə orta çoxillik göstəriciyə nisbətən təqribən 1,5 dəfə artım müşahidə edilib.

ƏDƏBIYYAT

1.Климат Баку.Л.,1988.

2.Климат Азербайджана, Баку, 1968.

3.Справочник по климату СССР. вып. 15. Часть IV. Л., 1969.

  1. Əyyubov Ə.C., Hacıyev G.Y. Bakının iqlimi. Moskva, 1988.

5.Xəlilov S.H., Səfərov S.H. Azərbaycanda havanın temperaturunun və      atmosfer yağıntılarının aylıq normaları (1961-1990). Bakı, 2001.

 

Məqaləni yüklə