Coğrafiya və təbii resurslar

AZƏRBAYCANIN SU EHTİYATLARI VƏ QLOBAL DƏYİŞİKLİKLƏR ŞƏRAİTİNDƏ ƏHALİNİN SU İLƏ TƏMİNATI PROBLEMLƏRİ

R.M.Qaşqay

Xülasə. Məqalədə su ehtiyatlarının azalmasına insan fəaliyyətinin və iqlim dəyişmələrinin təsiri məsələlərinə baxılır. Müqayisəli cədvəllərdən istifadə etməklə belə qənaətə gəlinmişdir ki, respublikanın su ehtiyatları heç də azalmamış, lakin onun ərazi üzrə yenidən paylanması baş vermişdir. Məqalədə həm içməli, həm də suvarma sularının vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə müvafiq tədbirlər təklif edilir.

 

ƏDƏBİYYAT

  1. Рустамов С.Г., Р.М. Кашкай., 1989. Водные ресурсы Азербайджанской ССР. Баку, «Элм», 181с.
  2. Кашкай Р.М., 2008. Формирование речного стока, его рациональное использование и пути перераспределения по территории. «Известия» НАНА, №1, с.134-143.
  3. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı çaylarının su rejiminə və su ehtiyatlarına antropogen amillərin təsirinin tədqiqi. Coğr. İnstit. Fondu. 2011.
  4. Böyük Qafqazın cənub yamacı çaylarının su rejiminə və su ehtiyatlarına antropogen amillərin təsirinin tədqiqi. Coğr. İnstit. Fondu. 2014.

 

Məqaləni yüklə