Coğrafiya və təbii resurslar

AZƏRBAYCANIN İQTISADİ-SOSİAL VƏ SİYASİ COĞRAFİYA ELMİNİN MÜASİR İNKİŞAF PROBLEMLƏRİ

N.Ə.Paşayev

AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı, H. Cavid pr., 115

Xülasə.  Məqalədə Azərbaycanda iqtisadi-sosial və siyasi coğrafiya elminin ənənəvi sahələri ilə yanaşı, müasir şəraitdə bu sahədə yaranan yeni prioritet istiqamətlərin inkişaf etdirilməsi məsələlərinə toxunulmuş və problemin həll edilməsi üçün müvafiq tövsiyələr verilmişdir.

ƏDƏBİYYAT

  1. Алайев Э.Б. Социально-экономическая гео­графия: Понятийно-терминологический словарь. М:, 1983. 350 с.
  2. Голувчик М.М., Файбусович Э.Л. Эко­но­ми­ческая и социальная география: основы науки: Учеб. Высш. Учеб. заведений. М:, 2004, 400 с.
  3. Максаковский В.П. Географическая куль­тура. Учеб.пособ. М:1998. 416 с.
  4. Шарыгин М.Д. Региональная организация общества. Пермь, 1992. с. 7-10.

Məqaləni yüklə