Coğrafiya və təbii resurslar

AZƏRBAYCANIN DAĞ KƏND YAŞAYIŞ MƏNTƏQƏLƏRİNİN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFINDA TURİZM EHTİYATLARININ ROLU (QUBA VƏ QUSAR İNZİBATİ RAYONLARI TİMSALINDA)

Z.T.İmrani, N.R.Cəfərova

 

Xülasə. Dağ kəndlərində əhalinin maddi və sosial ehtiyaclarının təmin edilməsi əsasən yerli təbii ehtiyatlar və imkanlar ilə təmin olunur. Aparıcı ölkələrin dağlıq bölgələrində əsas məşğulluq turizm və istirahət mən­bə­lərinin istifadəsinə əsaslanır. İstehsalatdakı məh­du­diy­yətlər səbəbindən, dağlıq bölgələrdə məşğulluğun təmin edilməsi çətin demoqrafik proseslərlə birlikdə vəziyyəti daha da ağırlaşdırır. Bu problemlərin aradan qal­dırıl­ma­sının prioritet istiqamətlərindən biri yerli im­kanlardan: iqlim şəraiti, landşaftlar, meşə ehtiyatları, dər­man dəyəri olan mineral və termal sular və s. istifadə etməklə turizm obyektlərinin yara­dıl­masıdır: Bu məqa­lədə Azərbaycan Respublikasının qanunlarından, dövlət proqram­ların­dan, Statistika Komitəsi və Coğ­rafiya İnstitutunun fond materiallarından, elmi işçilər və tədqiqatçıların əldə et­diyi nəticələrindən istifadə edilmişdir. Məqalədə tarixi, müqayisəli təhlil, sistematik yanaşma, statistik-riyazi və kartoqrafik (CİS tex­no­lo­gi­yaları) metodlardan istifadə edilmişdir.

 

Açar sözlər: Quba, Qusar, təbii və turizm resursları, turizm potensialı, turizm infrastrukturu, dağ kəndləri, sosial-iqtisadi inkişaf

 

ƏDƏBİYYAT

 1. Mehraliyev E. Influence of natural con­di­ti­ons on the population, 206-218. Editor: B.Budagov. Constructive geography of the Republic of Azerbaijan, 1st vol. of 3-vol., Baku, Elm, 1996, 268 p,.
 2. Encyclopedic Dictionary of Azerbaijani Topo­nyms. East-West, Baku 2007, 427 p,.
 3. Azerbaijan in numbers, 2019. ARDSK: 248, Baku
 4. Regions of Azerbaijan, 2019. ARDSK: 794, Baku
 5. Tourism in Azerbaijan, 2019. ARDSK: 98, Baku
 6. Budagov B. Legendary stones. Ba­ku, Elm, 1973, 85 p
 7. Geybullayev G. On the ethnic history of Azerbaijanis. Azerneshr, Baku, 1994, 91 p.
 8. Hajiyev G, Rahimov B.. Climate charac­te­ris­tics of the administrative districts of Azerbaijan. Elm, Baku, 1977, 270 p.
 9. Imrani Z. Guba-Khachmaz economic dis­trict. Elm, Baku, 2007, 172 p.
 10. Imrani Z., Soltanov E, Fatullayeva M., The role of climate factors in the development of tourism in Azerbaijan.Works of the Azerbaijan Geographical So­ciety, XX vol.: 2017, p. 505-510
 11. Imrani Z., Zeynalova K.. Economic and ge­ographical features of the territorial organization of the economy in Azerbaijan, Nafta-Press, Baku, 2014, 232 p.
 12. Soltanova H.. Tourism and its development in the Republic of Azerbaijan. AzTU, Baku, 2015, 476 p.
 13. Pashayeva M.. Ancient Land of Khinalig in Azerbaijan. Azerneshr: Baku, 2006, 60 p.
 14. Piriyev, V.. Budug and the population of Budug. Sabah: Baku, 1994, 138 p.
 15. Ronald, W.. The peoples of the USSR. Armonc: 10504, 1984, New York
 16. Anonym, Guba region: Khinalig, Alik and Haput villages. https://gsaz.az/articles/view/187/Quba-rayonu-Xinaliq-Alik-va-Haput-kandlari (2019, 27 December).
 17. Anonym, Our history is our wealth: Kur­gans of Jek. https://az.trend.az/azerbaijan/culture/2176833.html (2019, 27 December).

 

Çapa qəbul olunub: 27 yanvar 2020

Məqaləni yüklə